• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

LIV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 17 grudnia 2021 r.

17 grudnia  2021 r. o godz. 9:00 w trybie zdalnym

odbędzie się 

LIV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) Przyjęcie protokołu z LII sesji.

3) Przyjęcie protokołu z LIII sesji.

2. Pisemna Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 960)

a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.

b) Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) Przedstawienie  opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2022 rok

d) Przedstawienie opinii komisji przez Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej

e) Przedstawienie stanowiska Burmistrza do opinii komisji,

f) Głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2022 rok (druk nr 960)

2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022-2025 (druk nr 961)

a) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

b) Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022-2025 (druk nr 961)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 962)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i określenia ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie (druk nr 963)

4. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 964)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 965)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 966)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 967)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 968)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 969)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 970)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 971)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 972)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 973)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 974)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 975)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 976)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 977)

15) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku (druk nr 978)

16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce pod firmą: Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 979)

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 980)

2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2022 (druk nr 981)

3) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Opolu skargi mieszkańców ulicy Klasztornej w Prudniku na uchwałę Nr XXV/449/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali i jednolokalowych budynków mieszkalnych (druk nr 982)

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.