• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Stworzenie podstaw systemu ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku

 Dofinansowane ze środków UE

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ POLSKA – CZECHY PHARE 2003

 STANDARDOWA FISZKA STRESZCZENIA PROJEKTU
(STANDARD SUMMARY PROJECT FICHE)

 

1.      Podstawowe informacje

1.1. Tytuł: Stworzenie podstaw systemu ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku

            1.2. Lokalizacja: Polska (województwo opolskie , powiat Prudnik , gmina Prudnik)

 

2.      Cele  :

 

2.1. Cel  strategiczny :

Ochrona środowiska naturalnego Doliny Złotego Potoku na pograniczu polsko-czeskim oraz stworzenie podstaw rozwoju , terenów będących częścią Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”.

 

2.2. Cele bezpośrednie :

* Poprawa stanu wód powierzchniowych Doliny Złotego Potoku poprzez zmniejszenie ilości ścieków dopływających bezpośrednio  do transgranicznej rzeki Złoty Potok , w wyniku rozbudowy infrastruktury odprowadzania ścieków na terenach miejskich i wiejskich do miejskiej oczyszczalni ścieków w Prudniku.

* Wzrost potencjału rozwojowego pogranicza polsko – czeskiego poprzez stworzenie nowych terenów pod działalność gospodarczą  i rozwój budownictwa na terenie gminy Prudnik.

 

            2.5. Efekt transgraniczny 

 

1.Gmina Prudnik, obejmująca obszar o pow. 12 213 ha (w tym miasto 2048 ha) i licząca wg stanu na dzień 31.12.2001r. 30 283 mieszkańców (w tym miasto 23 845), położona jest na wysokości ok. 265 m. n.p.m., na południu województwa opolskiego u podnóża Sudetów i bezpośrednio graniczy z terytorium Republiki Czeskiej. Głównym ciekiem wodnym gminy Prudnik jest transgraniczna rzeka Złoty Potok .

 

2. W naturalnej zlewni rzeki Złoty Potok znajdują się miejscowości: Zlate Hory (Republika Czeska) , Jarnołtówek, Pokrzywna (gmina Głuchołazy), Moszczanka, Łąka Prudnicka (gmina Prudnik).

Zabudowania Zlatych Hor po stronie czeskiej oraz wsi Jarnołtówek, Pokrzywna, Moszczanka i Łąka Prudnicka wykazują charakterystyczną regularność i mają charakter łańcuchowy : ich ułożenie jest symetryczne względem koryta rzeki.

Sąsiedztwo zabudowań zlokalizowanych bezpośrednio nad rzeką wywiera bardzo silny – negatywny - wpływ na jakość jej wód, ponieważ w miejscowościach położonych nad Złotym Potokiem brak jest kanalizacji sanitarnej. Gospodarstwa domowe wyposażone są w szamba, często nieszczelne, w związku z tym gromadzone w nich ścieki dostają się bezpośrednio do rzeki lub do gleby. Wody deszczowe spływające ze wzniesień dodatkowo wymywają nieczystości z gleby i przenoszą do wód potoku.

Z uwagi na fakt, iż Złoty Potok jest rzeką transgraniczną, badania jakości wód prowadzone są systematycznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach monitoringu podstawowego. W Jarnołtówku zlokalizowany jest jeden przekrój pomiarowo – kontrolny (ppk) w km 14+000 rzeki.

Według wydanego w maju 2002r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu opracowania „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2001” decydujące o rezultatach klasyfikacji  wód Złotego Potoku w rejonie granicy z Republiką Czeską były wyniki badań bakteriologicznych, nie odpowiadające (aż w 92%) warunkom dopuszczalnym nawet trzeciej klasy czystości śródlądowych wód powierzchniowych.

Odnotowane w omawianym przekroju pomiarowo-kontrolnym w Jarnołtówku podwyższone stężenia metali są prawdopodobnie wynikiem zrzutów ścieku z dwóch fabryk położonych po stronie czeskiej, tj. fabryki urządzeń przemysłowych i fabryki materiałów włókienniczych, zlokalizowanych przy korycie rzeki w Zlatych Horach.

 

3.Gmina Głuchołazy do której należą – również położone w górzystych terenach -sołectwa (Jarnołtówek oraz Pokrzywna) nie posiada także własnej oczyszczalni ścieków i również zainteresowana jest budową systemu kanalizacyjnego w celu sprowadzeniem produkowanych w w/w sołectwach ścieków do oczyszczalni ścieków w Prudniku.

Gmina Prudnik posiada pisma od władz Miasta Zlate Hory i Gminy Głuchołazy zainteresowanych możliwością rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Dolinie Złotego Potoku i poprawą jej gospodarki wodno-ściekowej (kopie w załączeniu).

 

4.Mając na względzie zainteresowanie władz Gminy Głuchołazy  włączeniem w rozbudowywany system , niniejszy projekt poprzez przyjęcie odpowiednich rozwiązaniach technicznych (przebudowa istniejącej i budowa nowej przepompowni ścieków oraz większe przekroje rurociągów) uwzględnił możliwość włączenia do systemu sołectw Jarnołtówek i Pokrzywna co bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości wód transgranicznej rzeki Złoty Potok.

Oddany do użytku w roku 2001 północny odcinek kanalizacji sanitarnej miasta Prudnika również w swoich rozwiązaniach technicznych uwzględnił możliwość włączenia do systemu sąsiedniej gminy Lubrza , której dwa sołectwa Jasiona i Dytmarów również znajdują się zlewni Złotego Potoku.

Realizacja niniejszego projektu stworzy warunki do budowy kompleksowego systemu ochrony wód powierzchniowych Złotego Potoku.

Już istniejącymi elementami kompleksowego systemu ochrony wód powierzchniowych Złotego Potoku są :

-          miejska oczyszczalnia ścieków (mechaniczno – biologiczna) ,

-          miejska sieć kanalizacyjna o łącznej długości 58 km wraz z istniejącą możliwością - niemalże natychmiastowego  - włączenia do systemu sąsiedniej gminy Lubrza oraz

-          oczyszczalnia ZPB „Frotex” S.A. (mechaniczno –chemiczno – biologiczna).

 

 

5.Zanieczyszczone, pod kątem bakteriologicznym, wody Złotego Potoku w chwili obecnej nie nadają się do wykorzystania w gospodarstwach domowych.

Rzeka po obu stronach granicy nie może być celem rekreacyjnym, terenem uprawiania sportów wodnych oraz miejscem urządzania zorganizowanych kąpielisk, co nie pozwala na modernizację i podniesienie standardu istniejącej bazy turystycznej.

Zła jakość wód powierzchniowych całej rzeki nie sprzyja rozwojowi fauny i flory. Mimo to na Złotym Potokiem i jego dopływami występują pojedyncze egzemplarze zwierząt i roślin chronionych. W 1998 roku Nadleśnictwo Prudnik przeprowadziło nad potokiem w okolicach Moszczanki udaną reintrodukcję bobra.

W opisanych ekosystemach (wodnych i wodno-łąkowych) może również znacząco zwiększyć się liczba występujących tam gatunków roślin i zwierząt, z korzyścią dla bioróżnorodności Doliny Złotego Potoku. Notowana tam bowiem fauna i flora  nie wyczerpuje możliwości tych środowisk. Pojawić bowiem będą mogły się gatunki dotychczas nie występujące z uwagi na złą jakość wód, a typowe dla miejscowych siedlisk.

 

6.Brak systemu kanalizacyjnego a tym samym brak możliwości odprowadzania ścieków z terenu całej Doliny Złotego Potoku , spowoduje iż teren ten tak w odniesieniu do terytorium czeskiego jak i polskiego w dalszym ciągu ulegając biologicznej degradacji pozostanie nadal mało atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów chcących - wykorzystując unikalne walory środowiska naturalnego – rozwijać działalność gospodarczą.

Projekt stwarza szansę rozwoju terenów po obu stronach granicy łączących w tranzycie istniejące

(w promieniu max 13 km) trzy przejścia graniczne w tym jedyne na Opolszczyźnie pełno towarowe :Trzebinia – Bartultowice zlokalizowane w odległości jedynie 5 km od granic administracyjnych gminy Prudnik.

Realizowana przez władze Miasta i Gminy Prudnik strategia inwestycyjna ma na celu zrównoważony rozwój obszarów gminy. W kontekście integracji europejskiej cel ten ściśle wiąże się głównie z jednym z celów określonych we Wspólnym Dokumencie Programowym (JPD) Phare CBC jakim jest „obszar z doskonałymi atutami środowiskowymi i krajobrazowymi” zawierający priorytety dotyczące : zapewnienia wydajnego systemu kanalizacyjnego i oczyszczania ścieków , współpracy w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz współpracy pomiędzy regionalnymi i lokalnymi instytucjami w zakresie rozwoju planowania.

 

 

3.      Opis

 

3.1. Tło i uzasadnienie

Parki krajobrazowe obok parków narodowych i obszarów chronionego krajobrazu są jedną z form wielkoprzestrzennego systemu ochrony przyrody. Tworzy się je dla ochrony terenów o dużych wartościach przyrodniczych , historycznych i kulturowych.

 

Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” obejmuje obszar (najbardziej na wschód wysuniętej części Sudetów – Gór Opawskich wraz z przełomami rzek Biała Głuchołaska i Złoty Potok) o łącznej powierzchni 4903 ha (a otuliny 5033 ha) i bezpośrednio graniczy z Republiką Czeską.

 

Centralną część  Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” stanowi Dolina Złotego Potoku obejmująca górzyste  tereny gmin Prudnik i Głuchołazy zlokalizowane po obu brzegach rzeki Złoty Potok.

 

Głównym ciekiem wodnym Parku i jego otuliny jest transgraniczna rzeka Złoty Potok, w której naturalnej zlewni znajdują się miejscowości: Zlate Hory ( Republika Czeska ), Jarnołtówek, Pokrzywna (gmina Głuchołazy) oraz Moszczanka i Łąka Prudnicka (gmina Prudnik).

Zabudowania miejscowości leżących w zlewni Złotego Potoku ( Zlate Hory po stronie czeskiej oraz wsie Jarnołtówek, Pokrzywna, Moszczanka i Łąka Prudnicka) wykazują charakterystyczną regularność i mają charakter łańcuchowy : ich ułożenie jest symetryczne względem koryta rzeki.

Sąsiedztwo zabudowań zlokalizowanych bezpośrednio nad rzeką wywiera bardzo silny – negatywny - wpływ na jakość jej wód, ponieważ w miejscowościach położonych nad Złotym Potokiem brak jest kanalizacji sanitarnej. Gospodarstwa domowe wyposażone są w szamba, często nieszczelne, w związku z tym gromadzone w nich ścieki dostają się bezpośrednio do rzeki lub do gleby. Wody deszczowe spływające ze wzniesień dodatkowo wymywają nieczystości z gleby i przenoszą je do wód potoku.

 

Do końca lat 80-tych tereny miasta i gminy były poważnie nie doinwestowane w zakresie infrastruktury. Efektem tego był brak możliwości pozyskania potencjalnych inwestorów a tym samym rozwoju gospodarczego (przemysłu i usług) co istotnie wiąże się ze stworzeniem nowych miejsc pracy szczególnie w sektorze turystycznym i przyjaznego środowisku przemysłu spożywczego , do którego tereny objęte niniejszym wnioskiem – z racji swojego położenia - są szczególnie predysponowane.

 

W latach 90-tych gmina poczyniła szereg działań zmierzających do odtworzenia niezbędnej, podstawowej infrastruktury, warunkującej rozwój gospodarczy gminy oraz stworzenia kompleksowego systemu ochrony środowiska naturalnego , którego zasadniczymi elementami są :

-          miejska oczyszczalnia ścieków (mechaniczno – biologiczna) posiadająca jednocześnie rezerwę na przyjęcie dodatkowych ilości ścieków z całej zlewni Doliny Złotego Potoku ,

-          miejska sieć kanalizacyjna o łącznej długości 58 km wraz z istniejącą możliwością  natychmiastowego  - włączenia do systemu sąsiedniej gminy Lubrza oraz

-          oczyszczalnia ZPB „Frotex” S.A. (mechaniczno –chemiczno – biologiczna).

 

Zmodernizowano ponadto systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmując nim 98% powierzchni miasta (96% powierzchni gminy), zmodernizowano sieć telekomunikacyjną , drogową , oddano do eksploatacji nowe wysypisko odpadów komunalnych, wdrożono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych , zlikwidowano kilkanaście lokalnych kotłowni oraz zmodernizowano   ciepłownię miejską uzyskując znaczną redukcję emisji.

 

Celem projektu jest ochrona Doliny Złotego Potoku na pograniczu polsko-czeskim oraz stworzenie podstaw rozwoju terenów będących częścią Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”

 

Niniejszy projekt dotyczy skanalizowania terenu o powierzchni ok. 230 ha w ramach jednego przedsięwzięcia.

 

Dzięki realizacji przedsięwzięcia ścieki z 230ha terenów zurbanizowanych miejscowości Łąka Prudnicka i Moszczanka w całości odprowadzone będą w zamkniętych kolektorach odpływowych na Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Prudniku (poprzez przebudowywany system kanalizacyjny m. Prudnik), a docelowa, maksymalna dobowa ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię będzie wynosiła  Q śrd = 736,0 m3/d.

Realizacja inwestycji spowoduje, że do środowiska powodując jego postępującą degradację nie trafią wraz ze ściekami komunalnymi, następujące szacunkowe ładunki zanieczyszczeń :

Zanieczyszczenia organiczne wyrażone w BZT5 (BOD5) – 287,1 kg O2/d

Zanieczyszczenia organiczne wyrażone w CZTCr (COD) – 765,6 kg O2/d

Zawiesina ogólna (NL) – 334,9 kg/d

Azot ogólny Nog  - 57,4 kg N/d

Fosfor ogólny Pog  - 11,9 kg P/d

 

 

 

 

Na obszarze objętym projektem osiągnięte zostaną parametry i standardy jakościowe zgodne z europejskimi normami w zakresie ochrony środowiska określonych w aktach prawnych Unii Europejskiej Nr 91/271/EWG

 

Gmina zyska na atrakcyjności, udostępnione zostaną rezerwy przestrzeni w ilości 30 ha (powierzchnia terenów będących własnością Gminy Prudnik zlokalizowanych na obszarze objętym projektem) z czego 10ha jest przewidywane do zagospodarowania pod działalność usługowo – handlową, mieszkalnictwo i rekreację, powstaną nowe miejsca pracy.

 

Projekt stwarza szansę rozwoju terenów po obu stronach granicy łączących w tranzycie istniejące (w promieniu max 13 km) trzy przejścia graniczne w tym jedyne na Opolszczyźnie  (a jedno z trzech , na całej polsko – czeskiej granicy ) nowe , pełno towarowe Trzebinia – Bartultowice zlokalizowane jedynie w odległości 5 km od granicy gminy Prudnik.

Drogi krajowe nr 41 relacji Granicę Państwa (Trzebinia)  – Nysa oraz nr 40 relacji Granica Państwa (Głuchołazy) – Pyskowice , łączą się w Prudniku. Miejscowości Łąka Prudnicka oraz Moszczanka leżące w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nr 41mają niepowtarzalną szansę na rozwój, przy podwyższeniu standardu sanitarnego. 

W obrębie w/w terenów zlokalizowana jest sieć energetyczna oraz wodociągowa co stanowi duże ułatwienie dla dalszego rozwoju infrastruktury sprzyjającego dalszemu rozwojowi terenów będących przedmiotem niniejszego projektu.
 

3.2.  Działania związane z projektem

 

1.      Na przełomie 1996/1997 r. oddano do użytku nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieków o przepustowości Q = 18 600 m3 , którą zrealizowano za kwotę 19,59 mln PLN

 

2        Z uwagi na specyfikę agresywnych procesów technologicznych (odbywających się w środowisku zasadowym)  realizowanych w największym zakładzie przemysłowym gminy , zlokalizowanym niemal w centralnej części miasta Prudnik tj Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” SA , która wymagała i wymaga zastosowania odmiennej technologii oczyszczania ścieków przemysłowych , w dniu 01.06.1996 oddano do użytku nową mechaniczno - chemiczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków o nominalnej przepustowości  Qśrd =7 324 m³/dobę .

Ścieki przemysłowe emitowane przez ZPB „Frotex” S.A. – w latach poprzedzających oddanie do użytku tej specyficznej , specjalnie zaprojektowanej pod wymogi procesów technologicznych oczyszczalni - do wód rzeki Prudnik (której prawobrzeżnym , głównym dopływem jest rzeka Złoty Potok) powodowały iż woda tych cieków wodnych nie mieściła się w żadnej klasie czystości. Konsekwencją tego stanu rzeczy był fakt chemicznego zanieczyszczania wód powierzchniowych wpływających na teren Republiki Czeskiej , które następnie – nie poddane procesowi oczyszczania - powracały na teren Polski by zasilić rzekę Osobłogę będącą dopływem rzeki Odry.

    

3        Tereny objęte niniejszym wnioskiem leżące na połączeniu dróg , łączących w tranzycie istniejące dwa i  otwarte w I  kw 2002 roku jedyne na Opolszczyźnie (a jedno z trzech na całej polsko – czeskiej granicy ) nowe , pełno towarowe przejście graniczne , będą miały korzystne połączenie z dwoma zadaniami z zakresu infrastruktury transportowej , które finansowane są przez fundusz Phare CBC. Są nimi obwodnica miasta Prudnik (Phare CBC 2001) oraz obwodnica Lubrzy (Phare CBC 2002) będącą rozwinięciem projektu dotyczącego obwodnicy miasta Prudnik .

Dwie wspomniane inwestycje finansowane z funduszu Phare CBC dotyczą drogi krajowej nr 41 relacji Granicę Państwa (Trzebinia)  – Nysa oraz drogi krajowej nr 40 relacji Granica Państwa (Głuchołazy) – Pyskowice , które to drogi łączą się w Prudniku. Miejscowości Łąka Prudnicka oraz Moszczanka leżące w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nr 41mają niepowtarzalną szansę na rozwój, przy podwyższeniu standardu sanitarnego.

W obrębie w/w terenów zlokalizowana jest sieć energetyczna oraz wodociągowa co stanowi duże ułatwienie dla dalszego rozwoju infrastruktury sprzyjającego dalszemu rozwojowi terenów będących przedmiotem niniejszego projektu.

 

 

3.3  Rezultaty projektu 

 

Realizacja projektu umożliwi ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego części Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” zlokalizowanego  na terenie gminy  Prudnik poprzez zmniejszenie ilości ścieków dopływających bezpośrednio  do wód powierzchniowych  , zwiększenie efektywności ekonomicznej i dociążenie funkcjonującej miejskiej oczyszczalni ścieków.

Rezultatem zrealizowanego projektu będzie także stworzenie nowych terenów pod działalność gospodarczą  i rozwój budownictwa na terenie tak miasta jak i gminy Prudnik  co w konsekwencji spowoduje wzrost atrakcyjności terenu , zaangażowanie kapitału w realizację przedsięwzięć gospodarczych , obsługi ruchu turystycznego

 

Wymiernymi rezultatami projektu będzie :

1.Udostępnienie terenów pod inwestycje dla usług turystycznych i przemysłu przyjaznego środowisku

2.Umożliwienie dostępu istniejącym podmiotom do systemu kanalizacji

3.Doprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków w Prudniku i zwiększenie przepustowości miejskiej oczyszczalni ścieków w Prudniku z 5.000 m3/d do  5.736 m3/d

 

 

O osiągnięciu zamierzonych rezultatów świadczyć będą następujące wskaźniki :

- 10 ha nowych uzbrojonych terenów pod inwestycje usługowe i przemysłowe w Gminie Prudnik.

- odbiór dodatkowych 736m3/d ścieków przez istniejącą oczyszczalnię w Prudniku

 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia na obszarze objętym wnioskiem standardów i norm europejskich w danym sektorze ochrony środowiska określonych w Dyrektywie Unii Europejskiej Nr 91/271/EWG.

 

 

3.4  Działania

 

Projekt będzie realizowany w ramach jednego kontraktu inwestycyjnego związanego z techniczną realizacją przedsięwzięcia w podziale na trzy zadania związane z geograficzną realizacją na terenie miasta i gminy Prudnik tj :

 

·         odcinek nr 1 Prudnik : w ramach tego zadania konieczna jest modernizacja istniejącego systemu kanalizacyjnego miasta Prudnik , aby zapewnić odbiór zebranych ścieków . W/w przebudowa związana jest z odprowadzeniem na miejską oczyszczalnię ścieków w Prudniku ścieków sanitarnych zebranych przez projektowaną kanalizację sanitarną w miejscowościach Łąka Prudnicka i Moszczanka oraz docelowo odprowadzanych z terenów gminy Głuchołazy (miejscowości : Pokrzywna oraz Jarnołtówek). W ramach tej przebudowy zostanie wykonana :

o        kanalizacja grawitacyjna Ø500 o łącznej długości 1728,50 mb

o        modernizacja istniejącej przepompowni ścieków ,

o        rurociąg tłoczny Ø200x111,4 o łącznej długości 401,0 mb

o        odbudowa nawierzchni dróg w ilości 1355,0 m2.

 

·         odcinek nr 2 Łąka Prudnicka  : zadanie przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na terenie wsi Łąka Prudnicka , w ramach której zostanie wykonana :

o        kanalizacja grawitacyjna o łącznej długości 9092,0 mb

o        przykanaliki o łącznej długości 2612,0 mb

o        przepompownia ścieków – 1 szt

o        zasilanie energetyczne przepompowni

o        rurociąg tłoczny Ø90x5,4 o łącznej długości 393,0 mb

o        odbudowa nawierzchni dróg w ilości 14827,0 m2.

 

·         odcinek nr 3 Moszczanka : zadanie przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na terenie wsi Moszczanka , w ramach której zostanie wykonana :

o        kanalizacja grawitacyjna o łącznej długości 10784,0 mb

o        przykanaliki o łącznej długości 2218,5 mb

o        przydomowe przepompownie ścieków – 12 szt

o        rurociągi tłoczne Ø63x3,8  i Ø75x4,5 o łącznej długości 857,0 mb

o        odbudowa nawierzchni dróg w ilości 19005,0 m2.

 

 

4. Wpływ na środowisko naturalne:

 

Ocenę wpływu przedsięwzięcia na środowisko wykonała Pracownia Ochrony Środowiska Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego Sp. z o.o. z Opola . Ocena została ukończona w miesiącu wrześniu 2002 roku.

Urząd Miejski w Prudniku zlecił opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w celu uporządkowania gospodarki ściekami komunalnymi na terenie sołectw  Łąka Prudnicka i Moszczanka w związku ze złą sytuacją gospodarki ściekowej, która może doprowadzić do powstania zagrożeń natury sanitarno-epidemiologicznej, stałego zanieczyszczania wód transgranicznej rzeki Złoty Potok - wypływającej  z i wpływającej na terytorium Republiki Czeskiej (po pokonaniu odcinka leżącego min na terytorium gminy Prudnik ) -  w której zlewni leżą miejscowości objęte inwestycją. Sporządzona prognoza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dla programowanego zakresu, wskazuje iż nie będzie ona wywierać istotnego negatywnego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska zarówno w fazie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, zatem z pewnością możliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów i ich funkcjonowanie z gwarancją dotrzymania wymagań i norm określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Projektowana sieć kanalizacyjna grawitacyjno-ciśnieniowa nie tylko nie pogorszy stanu środowiska, ale z całą pewnością – poprzez uporządkowywanie gospodarki ściekami – przyczyni się do poprawy jego stanu.

Jedynym źródłem nieznacznej uciążliwości dla otoczenia mogą być automatyczne przepompownie ścieków i to głównie w sytuacjach awaryjnych. Uciążliwość studzienek pompowych może odnosić się do:

-          emisji do atmosfery substancji zapachowo czynnych (odorów)– głównie w sytuacjach awaryjnych,

-          emisji hałasu – emisja ta jednak nie pogorszy w istotny sposób standardów akustycznych w otoczeniu; spełnione będą wymagania określone w Rozporządzeniu M.O.Ś.Z.N. i L. z dnia 13.05.1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Reasumując:

·          Realizacja inwestycji jest zgodna z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Prudnik zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Prudnik nr VIII/43/89 z dnia 28 września 1989 roku (z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/360/98 z dnia 29 stycznia 1998) i z Ogólnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Prudnik zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Prudnik nr XVIII/61/81 z dnia 27 kwietnia 1981 roku ( z późniejszą zmianą planu zatwierdzoną Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Prudnik Nr IX/36/85 z dnia 27 września 1985 roku).

·           Przyjęte w projekcie inwestycji rozwiązania uznać należy za nowoczesne, zgodne z obowiązującymi standardami, a uwzględniając lokalne warunki morfologiczne i hydrogeologiczne uznać je należy jako materiało  i energooszczędne

·           Projektowana sieć kanalizacyjna grawitacyjno-ciśnieniowa nie pogorszy w żadnym z aspektów, stanu środowiska na terenie gminy Prudnik,

·           Możliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów i ich funkcjonowanie zgodnie z wymaganiami i normami określonymi w przepisach z zakresu ochrony środowiska.

·           Zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne jest korzystne ekologicznie, zwłaszcza mając na względzie ochronę transgranicznej rzeki Złoty Potok  wypływającej  z i wpływającej na terytorium Republiki Czeskiej – pełniącej  wielką rolę w regionalnym i transgranicznym systemie obszarów chronionych woj. opolskiego.

Objęcie kompleksową gospodarka ściekową terenu będącego przedmiotem niniejszego wniosku , poprzez przejęcie całości wytwarzanych   ścieków i skierowanie ich na posiadającą wolne zdolności technologiczne oczyszczalnie ścieków w Prudniku ,w wyniku zastosowania najnowszej technologii mechaniczno - biologiczno oczyszczania , nastąpi zdecydowana poprawa czystości wód powierzchniowych rzeki Złoty Potok .

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji spowoduje iż do transgranicznych  wód Złotego Potoku lub do gruntu nie trafią wraz ze ściekami komunalnymi , powodując ich degradację , następujące ładunki zanieczyszczeń :

·         Zanieczyszczenia organiczne wyrażone w BZT5  (BOD5 ) – 287,1 kg O2 /d

·         Zanieczyszczenia organiczne wyrażone w CZTCr (COD)      765,6 kg O2 /d

·         Zawiesina ogólna (NL) – 334,9 kg/d

·         Azot ogólny Nog  57,4 kg  N/d

·         Fosfor ogólny Pog  11,9 kg  P/d

 

Przerzucone na oczyszczalnię w Prudniku ścieki z obszaru objętego projektem zostaną oczyszczone w stopniu, który obrazuje poniższa tabela:

 

 

Lp

 

Wskaźnik zanieczyszczeń

 

Stężenie w ściekach surowych

[g/m3]

Stopień redukcji

[%]

Max. stężenie w ściekach oczyszczonych

[g/m3]

Dopuszczalne normy polskie

[g/m3]

Dopuszczalne normy UE

[g/m3]

1

Organiczne BZT5

540,00

³ 98,23

9,56

£ 30

£ 25

2

Organiczne CZT

1210,00

³ 97,77

27,02

£ 150

£ 125

3

Zawiesina ogólna

328,50

³ 96,61

11,15

£ 50

£ 60

4

Azot ogólny Nog

77,72

³ 81,25

14,57

£ 30

£ 15

5

Fosfor ogólny Pog

13,44

³ 91,07

1,20

£ 1,5

£ 2

 

 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

http://www.europa.eu.int

http://www.wwpwp.it.pl