• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

LI Sesja w dniu 29 października 2021, godz. 09:00

Porządek obrad

1. Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z L sesji.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 900).

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024 (druk nr 901)

3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku (druk nr 902)

4) Podjęcie uchwały uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 903)

4. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 904)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 905)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 906)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 907)

5) Podjęcie uchwały uchylającej w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej (druk nr 908)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 909)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 910)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 911)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 912)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 913)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 914)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 915)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 916)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 917)

15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 918)

16) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 919)

17) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 920)

18) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 921)

19) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 922)

20) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 923)

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Prudnik (druk nr 924)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2019-2024 (druk nr 925)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Prudnik oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Prudnik (druk nr 926)

4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku - projekt zostanie dostarczony przed sesją

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza - projekt zostanie dostarczony przed sesją

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych za 2020 rok.

9. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.