• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Budowa Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce

ZPORR.jpeg eu2.gif

„Budowa Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce”
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Działanie 3.1. „Obszary wiejskie”

 

Nr projektu:
Projekt nr Z/2.16/III/3.1/32/05
Nr umowy o dofinansowanie:
Umowa nr Z/2.16/III/3.1/32/05/U/40/06
Wartość projektu wynosi 1 369 881,59 zł a Gmina Prudnik otrzymała dofinansowanie tegoż projektu w kwocie 1 164 399,34 zł. w tym :
- środki UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1 027 411,19 zł
- budżet państwa 136 988,15 zł. 

Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji 12 września 2006r.
- zakończenie rzeczowe realizacji 15 października 2007r.

Przedmiotem projektu jest dokończenie budowy istniejącego obiektu , urządzenie jego otoczenia oraz stworzenie nowej instytucji pod nazwą Wiejskie Centrum Aktywności łączącej w sobie funkcję wiejskiego ośrodka kultury i lokalnego ośrodka wspierania rozwoju gospodarczego. Budowa w czynie społecznym istniejącego budynku została przerwana w 1998r na etapie stanu surowego.

Użytkowane na terenie wsi Rudziczka obiekty nie spełniają podstawowych wymagań stosunku do pełnionych funkcji oraz wymogów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych. Sala w remizie OSP jest zbyt mała i brak w niej jakiegokolwiek wyposażenia do organizacji imprez czy szkoleń. Biblioteka wyczerpała możliwości dalszego funkcjonowania w jednym pokoju w domu prywatnym a korytarz szkolny nie może być traktowany jako miejsce realizacji szkoleń zawodowych. Dla potrzeb stowarzyszeń, szkoleń i działalności kulturalnej odpowiadającej aspiracjom i potrzebom mieszkańców obecna baza jest w najwyższym stopniu niewystarczająca. Brak jest miejsca na wykorzystanie teoretycznie dostępnej mieszkańcom oferty POK.
W odniesieniu do niniejszego projektu przeprowadzono analizę opcji alternatywnych rozwiązań (str41-42 Studium Wykon.) polegających na :
1. wykorzystaniu obiektów położonych w innych miejscowościach,
2.etapowaniu wykończenia budynku,
3.zaniechaniu realizacji projektu.
Przeprowadzone analizy wykazały iż:
1. Istniejące obiekty położone w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Rudziczka albo obsługują środowiska które są większymi z obiektami mniejszymi od projektowanego albo posiadają niekorzystny układ pomieszczeń- obiekty po małych szkołach lub przedszkolach wiejskich.
2. Projekt może być realizowany etapowo jednakże negatywnym skutkiem realizacji tego wariantu byłby wzrost kosztów budowy szacowany na 10% wartości robót oraz wydłużenie czasu budowy i związanych z tym niedogodności w funkcjonowaniu obiektu.
3. Zaniechanie realizacji projektu poniesie za sobą koszty związane z zabezpieczeniem stanu surowego, ryzyko dewastacji nie ukończonego obiektu , nie utworzenie 5 miejsc pracy oraz straty wynikające z braku zakładanego oddziaływania w sferze społecznej i ekonomicznej wsi.
W wyniku realizacji niniejszego projektu w obiekcie (o pow. 383,15m2 i kubaturze 2671,00 m3) stworzona zastaną:
-sala wielofunkcyjna z zapleczem sanitarnym i szatnią,
-biblioteka połączona z pracownią komputerową z niezależnym wejściem i węzłem sanitarnym,
-pomieszczenie klubowe dostępne z głównego holu wraz z ogródkiem letnim oraz
-pokój klubowy dla organizacji lokalnych.
 
Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku ( o pow. 1064,00 m2) poprzez budowę:
-boiska sportowego do koszykówki,
-terenu rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci,
-oświetlenia zewnętrznego,
-ogrodzenia oraz
-chodników (o pow. 1153,48 m2).
 
Dziewięć działających na terenie wsi organizacji liczących łącznie ok.220-230 osób znajdzie swoje siedziby w obiekcie. Ich działalność i baza członkowska ulegnie poszerzeniu. W nowym obiekcie funkcja biblioteki z której korzysta ok. 400 osób zostanie rozszerzona o pracownię komputerowa z dostępem do Internetu. Otwarta zostania świetlica środowiskowa, z której korzystać będzie ok. 40 osób. WCA będzie również wykorzystywane do organizowania imprez okolicznościowych i rodzinnych.
Kolejnym ważnym segmentem działania WCA będą szkolenia związane ze sferą wspierania rozwoju gospodarczego oraz doskonaleniem indywidualnych umiejętności mieszkańców. Proponowana lista zagadnień zawiera zarówno długoterminowe propozycje podnoszenia kwalifikacji jak kursy: rachunkowości rolnej, językowe, uprawy zbóż i stosowania środków ochrony roślin, bhp i obsługi sprzętu rolniczego, jak i typowe szkolenia dotyczące zagadnień interesujących wybrane grupy mieszkańców np problemy funkcjonowania rolnictwa w Unii Europ.
Zarówno jego wielkość jak i liczba projektowanych pomieszczeń dostosowane są do potrzeb mieszkańców.
Podstawowym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest zapobieżenie rozwinięciu się procesów marginalizacji społ. i ekonom. mieszkańców terenów wiejskich gm. Prudnik.
Powyższy cel odpowiada Priorytetowi 3: „Rozwój Lokalny” oraz Działaniu 3.1.: „Obszary wiejskie”, którego celem jest przeciwdziałanie marginalizacji społ. i ekonom. obszarów wiejskich i małych miast. Cele szczegół. działania to: wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast oraz tworzenie warunków do dywersyfikacji działal. gospod.
Celami szczegół. projektu są:
§         tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa i tworzenia nowych małych firm na terenie wsi,
§         zwiększenie szans mieszkańców wsi na rynku pracy,
§         poprawa dostępu mieszkańców do usług z zakresu kultury i edukacji,
§         stworzenie warunków dla wykorzystania aktywności społ. mieszkańców wsi.
Beneficjentem projektu jest licząca 900 osób społeczność wsi Rudziczka dla której najważniejszymi problemami są:
1. Zagrożenie marginalizacją wynikające z wzrastającego bezrobocia we wsi i braku perspektyw na poprawę sytuacji na rynku pracy w gminie.
2. Brak odpowiedniej bazy lokalowej dla wykorzystania prorozwojowego potencjału aktywności społ.
3. Niewystarczający w stosunku do potrzeb zakres dostępnych usług z zakresu kultury i edukacji.
 
Zidentyfikowane zagrożenia dotyczą zarówno sfery gospodarczej jak i społecznej.
Projekt wiąże w swoich założeniach działania dotyczące 2 zakresów oddziaływania.
Oddziaływanie w sferze społ. będzie polegać na rozszerzeniu zakresu działalności kultur. we wsi i widocznej poprawie dostępu do już istniejących usług. Obiekt WCA pozwoli na rozpoczęcie działań, które w chwili obecnej nie mogą być podejmowane lub są ograniczane ze względu na możliwości lokalowe.
Ze względu na liczny udział mieszkańców (ok.25% całej populacji) w działal. kół i stowarzyszeń projekt ma ogromne znaczenie dla lepszej integracji mieszkańców oraz dla podniesienia trwałości funkcjonowania tych organizacji. W perspektywie długoterminowej będzie to ważny czynnik sprzyjający zwalczaniu zagrożenia marginalizacją bezrobotnych i grupy ludzi starszych (emeryci i bezrobotni to prawie 300 osób - 1/3 wszystkich mieszkańców wsi).
Czynnikiem zwiększającym długoterminową skuteczność oddziaływania jest w przypadku organizacji społ. ich duża różnorodność (hodowla gołębi, wędkarstwo, orkiestra dętą, OSP, LZS, rada parafialna) oraz udział osób z różnych grup wiekowych szczególnie wielu młodych ludzi i dzieci. Projekt będzie w zasadniczy sposób zwiększał szansę na przetrwanie tej różnorodności. Warunki lokalowe w nowym obiekcie będą sprzyjać zwiększaniu liczebności tych grup i tworzeniu kolejnych.
W sferze wspierania rozwoju gospod. najważniejszym czynnikiem będzie stworzenie warunków do systemat. organizowania szkoleń dla rolników, osób prowadzących małe firmy i dla bezrobotnych. Ważną grupą odbiorców tej pomocy są rolnicy ubiegający się o pomoc z funduszy UE. Skuteczność tej pomocy, będzie zależeć nie tylko od fazy wydawania przyznanych środków, lecz i od wiedzy ogólnej rolnika o ekonomii, zasadach księgowości i regułach prowadzenia biznesu. W dłuższym okresie projekt pozwoli na stworzenie efektu synergii dzięki wsparciu, jakie otrzymają rolnicy w formie szkoleń podnoszących efektywność wykorzystania prowadzonych przez nich inwestycji w gospodar. rolnych. WCA będzie zatem spełniać funkcję instytucji wspierania biznesu i rozwoju przedsiębior. mieszkańców wsi. Oczekiwany wzrost skali działania i liczby prosperujących gospodarstw wiejskich będzie prowokował zwiększenie zakresu kupowanych przez nie usług i stymulował rozwój niewielkich, ale w skali tego małego środowiska ważnych przedsięwzięć gospodarczych.
Wiejskie Centrum Aktywizacji w Rudziczce będzie służyć nie tylko mieszkańcom wsi i gminy, ale  z racji swojego położenia przy drodze krajowej nr 41 będzie również narzędziem promocji wsi i wizytówką wobec gości z kraju i z zagranicy.

mDSC02394.jpeg mDSC02402.jpeg mDSC02405.jpeg mDSC02418.jpeg

luty 2007

RUDZICZKA (67).jpeg RUDZICZKA (5).jpeg RUDZICZKA (33).jpeg RUDZICZKA (12).jpeg

maj 2007

HPIM6564.jpeg HPIM6562.jpeg HPIM6563.jpeg

lipiec 2007

HPIM6804.jpeg HPIM6820.jpeg HPIM6822.jpeg HPIM6826.jpeg

HPIM6828.jpeg HPIM6830.jpeg tablica.jpeg

 

http://www.zporr.gov.pl
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
http://www.europa.eu.int
http://www.europa.delpol.pl