• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

L Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 30 września 2021 r.

30 września  2021 r. o godz. 10:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

L Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

3) Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.

4) Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.

5) Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji

6) Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Prudnik za rok 2020:

1) z działalności Straży Miejskiej w Prudniku (druk nr 866)

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie Prudnik (druk nr 867)

3) Zarządu Oddziału Gminnego z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Prudnik w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie Prudnik (druk nr 868)

4) Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego (druk nr 869)

5) Sanepidu w zakresie stanu sanitarnego Gminy Prudnik (druk nr 870)

4. Rozpatrzenie informacji:

1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku (druk nr 871)

2) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik za I półrocze 2021 roku (druk nr 872)

5. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024 (druk nr 873)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 874)

6. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce pod firmą: Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 875)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 876)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 877)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 878)

5) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 879)

6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 880)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 881)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 882)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 883)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 884)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 885)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 886)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 887)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 888)

15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 889)

16) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 890)

17) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 891)

18) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Włoskiej 10
w Prudniku (druk mrą 892)

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 893)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 894)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 895)

4) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka (druk nr 896)

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik (druk nr 897)

6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 898)

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 899) – projekt uchwały zostanie dostarczony po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

7) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Prudniku (druk nr 899)

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 900) – projekt uchwały zostanie dostarczony po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza (druk nr 901) – projekt uchwały zostanie dostarczony po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 902) – projekt uchwały zostanie dostarczony po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.