• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Redukcja emisji w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie – termomodernizacja grupy placówek oświatowych w Gminie Prudnik

 

logo EOG.jpeg
„Redukcja emisji w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” – termomodernizacja grupy placówek oświatowych w Gminie Prudnik”
realizowany z finansowym wsparciem w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
Numer projektu: PL0115
 
Wartość całkowita projektu wynosi 703 848 euro i na jego realizację Gmina Prudnik otrzymała dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 425 898 euro, co stanowi 60,51% wartości projektu.
 
Okres realizacji projektu:
 
rozpoczęcie: lipiec 2007 r
zakończenie : sierpień 2008 r..
 
Celem projektu pt. „Redukcja emisji w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” – termomodernizacja grupy placówek oświatowych w Gminie Prudnik” -którego Beneficjentem jest Gmina Prudnik- jest poprawa jakości powietrza na terenie otuliny i bezpośredniego sąsiedztwa Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”.
 
Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło 4 obiektów szkolnych o łącznej kubaturze 33 331m3 (zlokalizowanych w otulinie Parku Krajobrazowego – PSP w Moszczance oraz w bezpośrednim tj 5-6 km jego sąsiedztwie – PSP Nr 1,3,4 w Prudniku) w wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych.
 
Realizacja zmniejszy zużycie ciepła w ilości 1176,39 MWh/rok (oszczędności 142 730 zł) a w konsekwencji spowoduje iż do cennego z przyrodniczego punktu widzenia środowiska naturalnego (otulina i bezpośrednie sąsiedztwo Parku Krajobrazowego “Góry Opawskie”) nie trafią powodując jego dalszą degradację następujące ładunki zanieczyszczeń:
SO2 – 1 301,24 kg,
NOx –   530,80 kg 
CO2 – 272 170,41 kg,
Pyły – 44,89 kg.
 
Kluczowe etapy realizacji projektu obejmują prace termomodernizacyjne, które zrealizowane zostaną na niżej wymienionych obiektach szkolnych w następującym zakresie:
 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prudniku:
Ø      Docieplenia.
Ø      Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Ø      Modernizacja instalacji c.o.
 

 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Prudniku.
Ø      Docieplenia.
Ø      Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 

 

3.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Prudniku.
Ø      Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Ø      Modernizacja instalacji c.o.
Ø      Docieplenia
 

 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Moszczance.
Ø      Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Ø      Modernizacja instalacji c.o.
Ø      Docieplenia.
 

 

 
W wyniku realizacji projektu źródła ciepła (Zakład Energetyki Cieplnej oraz lokalna kotłownia w Moszczance) ograniczą emisję do środowiska zanieczyszczeń a tym samym projekt przyczyni się do wdrożenia prawa ekologicznego tak krajowego jak i międzynarodowego w tym Dyrektyw UE nr: 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r, 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r, 93/76/EWG z 13 września 1993r, 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r, 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r, 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r, 2000/69/WE z dnia 16 listopada 2000 r.
Projekt obejmując swoim oddziaływaniem ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń w wyniku spadku zapotrzebowania na energię cieplną zużywaną przez obiekty szkolne poddane procesom termomodernizacji przyczyni się wdrażania niżej wymienionych zapisów następujących unijnych aktów prawnych:
1.Dyrektywy 89/106/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
2.Dyrektywy 93/76/EWG mającej na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez podniesienie skuteczności energetycznej (SAVE).
3.Dyrektywy 96/61/WE 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.
4.Dyrektywy 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza.
5.Dyrektywy 1999/30/WE odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu.
6.Dyrektywy 2000/69/WE dotyczącej wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu.
7.Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
 
 
 
Pozytywny wpływ niniejszego projektu na zrównoważony rozwój środowiska naturalnego w jego wymiarze środowiskowym, ekologicznym wyraża się w następujących faktach:
1.Projekt poddany został ocenie jego oddziaływania na środowisko.
W wyniku przeprowadzonej procedury administracyjnej nie nałożono obowiązku sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
2. Projekt wdrażany będzie w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” a jego rezultatem będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych.
3.Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą uczniowie modernizowanych placówek oświatowych a informacja o projekcie będzie wdrażana poprzez cykl lekcji edukacji ekologicznej dotyczących ograniczania zużycia energii na przykładzie realizowanego Projektu.
4. Projekt wpływa na przestrzeganie i wdrażanie prawa ekologicznego w tym Dyrektyw UE nr: 96/61/WE , 96/62/WE , 93/76/EWG, 89/106/EWG, 2002/91/WE,1999/30/WE 2000/69/WE.
 
Przydatne linki: