• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 24 czerwca 2021 r.

24 czerwca  2021 r. o godz. 9:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

 

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej w Prudniku

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Prudnik za rok 2020

1) Przedstawienie raportu o stanie Gminy Prudnik za rok 2020 przez Burmistrza Prudnika (druk nr 758) - materiał dostarczony radnym w terminie wcześniejszym

2) Debata nad raportem

3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania (druk nr 759)

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania:

1) Przedstawienie przez Burmistrza Prudnika sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2020 rok oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok -sprawozdanie przekazane Radnym w miesiącu marcu 2021 r. (druk nr 760)

2) Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2020 r. (druk nr 761)

3) Dyskusja na temat sprawozdania

4) Przedstawienie przez Burmistrza Prudnika sprawozdania finansowego Gminy Prudnik za 2020 rok (druk nr 762)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok (druk nr 763)

5. Absolutorium dla Burmistrza Prudnika za 2020 rok:

1) Przedstawienie przez Przewodniczego Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika (druk nr 764)

2) Przedstawienie przez Przewodniczą Rady uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu gminy za 2020 rok (druk nr 765)

3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu gminy Prudnik za 2020 rok (druk nr 766)

6. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 767)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024 (druk nr 768)

7. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku (druk nr 769)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 770)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego (druk nr 771)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 772)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 773)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 774)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 775)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 776)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 777)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 778)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 779)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 780)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 781)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 782)

15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 783)

16) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 784)

17) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 785)

18) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 786)

19) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 787)

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu Ławeczka i asystencja - rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami potrzrebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 788)

2) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka (druk nr 789)

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.