• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

LXII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 27 maja 2021 r.

27 maja 2021 r. o godz. 11:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

LXII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z XLI sesji.

2. Pisemna informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Stan bezrobocia na terenie Gminy Prudnik, analiza lokalnego rynku pracy (druk nr 729)

4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 (druk nr 730)

5. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 731)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 (druk nr 732)

6. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 733)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 734)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 735)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 736)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 737)

6) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 738)

7) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 739)

8) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 740)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 741)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 742)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 743)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 744)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 745)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 746)

15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 747)

16) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 748)

17) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 749)

18) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 750)

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Prudnik (druk nr 751)

2) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika (druk nr 752)

3) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej jednostki wojskowej przy u. Dąbrowskiego w Prudniku (druk nr 753)

4) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbiec w Gminie Prudnik (druk nr 754)

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik (druk nr 755)

6) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu „Ławeczka i asystencja” – rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 756)

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej (druk nr 757) - uzasadnienie do uchwały zostanie przesłane po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

9. Interpelacje i wnioski radnych.

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.