• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XLI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 30 kwietnia 2021 r.

30 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

odbędzie się 

XLI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

3) Przyjęcie protokołu z XL sesji.

2. Pisemna Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 dla Gminy Prudnik (druk nr 718)

4. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz aktualności planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego (druk nr 719)

5. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 720)

6. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 721)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 722)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 723)

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (druk nr 724)

2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik (druk nr 725)

3) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 726) -uzasadnienie do projektu uchwały zostanie przedstawione po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykupu lokali mieszkalnych (druk nr 727) -uzasadnienie do projektu uchwały zostanie przedstawione po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej (druk nr 728) -uzasadnienie do projektu uchwały zostanie przedstawione po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.