• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r.  poz. 293  z póź. zm.), BURMISTRZ  PRUDNIKA zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską  w Prudniku  uchwały Nr XXXVI/630/2021 z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Uchwała dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Prudnik pod adresem: https://tiny.pl/r87xf


Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia, na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Prudniku:  Urząd Miejski w Prudniku ul. Kościuszki 3, 48 - 200 Prudnik. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Prudnika.

 

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO miasta Prudnika.

Na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.247) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXVI/630/2021 z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Prudnika,
BURMISTRZ PRUDNIKA zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania  w/w projektu zmiany  miejscowego planu i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik, pokój nr 24 i 25.

Stosownie do art. 39, ust.1, art.40, w związku z art. 54, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi  i wnioski do w/w projektu zmiany miejscowego planu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

  w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia,  na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik, e-mail: 

Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku, uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Prudnika.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1)Administratorem  danych  osobowych  Wykonawcy  jest  Burmistrz  Prudnika,  48-200  Prudnik  ul. Kościuszki3.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Prudniku,   48-200  Prudnik  ul.  Kościuszki  3,  tel.  77  4066205,  adres  email: 

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego  rozporządzenia  RODO  w  celu  sporządzenia   miejscowego   planu   zagospodarowania przestrzennego;

4)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wskazany  w  przepisach o archiwizacji;

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich  przetwarzania,  do  przenoszenia  danych  oraz  wniesienia  sprzeciwu  wobec   ich przetwarzania;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana –narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą profilowane.

Informujemy  również,  iż  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych,  uzyskanych  w  toku prowadzenia  postępowań  dotyczących  sporządzania  aktów  planistycznych,  o  których  mowa w  ustawie  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  prawo, o  którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych,  przysługuje,  jeżeli  nie  wpływa  na  ochronę  praw  i  wolności osoby,  od  której  dane te pozyskano.

 

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak