• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 31 marca 2021 r.

31 marca 2020 r. o godz. 9:00

odbędzie się 

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym

1. Sprawy organizacyjne.

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

2) Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji;

3) Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji;

4) Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

2. Informacja Głównego Urzędu Statystycznego dotycząca Narodowego Spisu Ludności w 2021 (około 30 minut)

3. Pisemna informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

4. Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej za 2020 r. jednostek podległych gminie:

1) Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej za 2020 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku (druk nr 685)

2) Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej za 2020 r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku (druk nr 686)

3) Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku z filią "U króla Gór Opawskich" w Wieszczynie (druk nr 687)

4) Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej Agencji Sportu i Promocji w Prudniku (druk nr 688)

5. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 689)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024 (druk nr 690)

6. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji Gminy Prudnik z członkostwa w stowarzyszeniu pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (druk nr 691) - udział w posiedzeniach Komisji i Sesji przedstawiciela Opolskiej Organizacji Turystycznej

7. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 692)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 693)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej (druk nr 694)

4) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 695)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 696)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 697)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 698)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 699)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 700)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 701)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 702)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 703)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 704)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 705)

15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 706)

16) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku (druk nr 707)

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze Głubczycko-Prudnickie" (druk nr 708)

2) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika do 2023 roku (druk nr 709)

3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prudnik w 2021 roku (druk nr 710)

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku (druk nr 711)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika (druk nr 712)

6) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania oświadczenia lustracyjnego do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej (druk nr 713)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu kompleksowej modernizacji przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej w Prudniku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (druk nr 714)

8) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Prudniku (druk nr 715)

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10. Interpelacje i wnioski radnych.

11. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.