• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 24 lutego 2021 r.

24 lutego 2020 r. o godz. 10:00

odbędzie się 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne.

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

2. Pisemna informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2020 r. jednostek podległych gminie:

1) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2020 r. Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w tym:

a) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2020 r. Prudnickiego Ośrodka Kultury (druk nr 655a)

b) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku za 2020 rok (druk nr 655b)

c) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Kina "Diana"- obiektu Prudnickiego Ośrodka Kultury w Prudniku za 2020 rok (druk nr 655c)

2) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2020 r. Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania (druk nr 656)

3) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2020 r. Muzeum Ziemi Prudnickiej (druk nr 657)

4. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 658)

5. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 659)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 660)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 661)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 662)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 663)

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik (druk nr 664)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku (druk nr 665)

3) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji Programu pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 (druk nr 666)

4) Podjęcie uchwały przystąpienia miny Prudnik do realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 (druk nr 667)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 668)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál - Prudnik” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 669)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 670)

8) Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 671)

9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik (druk nr 672)

10) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prudnik przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (druk nr 673)

11) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik (druk nr 674)

12) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika (druk nr 675)

13) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 676)

14) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 677)

15) Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa (druk nr 678)

16) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy (druk nr 679)

17) Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy (druk nr 680)

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Interpelacje i wnioski radnych.

9. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.