• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 28 stycznia 2021 r.

28 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

odbędzie się 

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

2. Pisemna Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - Gminę Prudnik za rok 2020 (druk nr 631)

4. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 632)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024 (druk nr 633)

5. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 634)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 635)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 636)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 637)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 638)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 639)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 640)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 641)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 642)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 643)

11) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Prudniku (druk nr 644)

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Prudnik położonych na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park „Podstrefa Prudnik”, w Prudniku przy ulicy Nyskiej (druk nr 645)

2) Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa Gminy Prudnik w stowarzyszeniu pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (druk nr 646)

3) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik (druk nr 647)

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Prudnik na lata 2021 – 2026 (druk nr 648)

5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2021-2030” (druk nr 649)

6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (650)

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 651) - plan pracy zostanie przedstawiony na komisjach przez Przewodniczących

8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 652) - Plan Pracy zostanie przestawiony na komisjach

9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Prudnika (druk nr 653)

10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wystąpienia do Rządu RP w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (druk nr 654)

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.