• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 18 grudnia 2020 r.

18 grudnia 2020 r. o godz. 09:00

odbędzie się 

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym

 

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

2. Pisemna Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 603)

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

b) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2021 rok

d) Odczytanie opinii komisji przez Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej

e) Przedstawienie stanowiska Burmistrza do opinii komisji,

f) Głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 603)

2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024 (druk nr 604)

a) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

b) Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024 (druk nr 604)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 605)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i określenia ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie (druk nr 606)

5) Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym (druk nr 607 - inicjatywa uchwałodawcza klubu radnych)

4. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 608)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 609)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 610)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 611)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 612)

6) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 613)

7) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 614)

8) Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 615)

9) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do Prudnikciego Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 616)

10) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysoskości ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali i jednolokalowych budynków mieszkalnych (druk nr 617)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 618)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 619)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 620)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 621)

15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 622)

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik (druk nr 623)

2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (druk nr 624)

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2021 (druk nr 625)

4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (druk nr 626)

5) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Prudnickiej Rady Seniorów (druk nr 627)

6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik (druk nr 628)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Prudnik (druk nr 629)

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Prudnika (druk nr 630) - uzasadnienie do projektu uchwały zostanie przedstawione na Komisjach Rady Miejskiej

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.