• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XXX Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 27 sierpnia 2020 r.

27 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

XXX Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

 

1. Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z XXVII sesji

3) Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Informacje o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2019 rok miejskich spółek prawa handlowego:

1) Informacja Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. (druk nr 512)

2) Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (druk nr 513)

3) Informacja Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (druk nr 514)

4) Informacja Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. (druk nr 515)

4. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 (druk nr 516)

5. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 517)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej (druk nr 518)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 519)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 520)

5) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (druk nr 521)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 522)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 523)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 524)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 525)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 526)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 527)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 528)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 529)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 530)

15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 531)

16) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 532)

17) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 533)

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2020/2021 (druk nr 534)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik" (druk nr 535)

3) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika (druk nr 536)

4) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 537)

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej (druk nr 538)

6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (druk nr 539)

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Prudnika (druk nr 540)

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.