• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 25 czerwca 2020 r.

25 czerwca 2020 r. o godz. 10:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2) Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej w Prudniku

3) Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Prudniku

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Prudnik za rok 2019

1) Przedstawienie raportu o stanie Gminy Prudnik za rok 2019 przez Burmistrza Prudnika (druk nr 481)

2) Debata nad raportem

3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania (druk nr 482)

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania:

1) Przedstawienie przez Burmistrza Prudnika sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2019 rok oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok -sprawozdanie przekazane Radnym w miesiącu marcu 2020 r. (druk nr 483)

2) Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2019 r. (druk nr 484)

3) Dyskusja na temat sprawozdania

4) Przedstawienie przez Burmistrza Prudnika sprawozdania finansowego Gminy Prudnik za 2019 rok (druk nr 485)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok (druk nr 486)

5. Absolutorium dla Burmistrza Prudnika za 2019 rok:

1) Przedstawienie przez Przewodniczego Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika (druk nr 487)

2) Przedstawienie przez Przewodniczą Rady uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu gminy za 2019 rok (druk nr 488)

3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu gminy Prudnik za 2019 rok (druk nr 489)

6. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 490)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023 (druk nr 491)

7. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 492)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej (druk nr 493)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 494)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 495)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 496)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 497)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 498)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 499)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 500)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 501)

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii elektromobilności Gminy Prudnik" (druk nr 502)

2) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika (druk nr 503)

3) Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik" (druk nr 504)

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.