• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Otwarty konkurs ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2020

BURMISTRZ  PRUDNIKA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik
z zakresu pomocy społecznej na rok 2020

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.
1.    Rodzaj zadania: zadanie z zakresu pomocy społecznej na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
2.    Nazwa zadania: Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.
3.    Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania: świadczenie usług higieniczno-pielęgnacyjnych, zabiegowych, pielęgniarsko-diagnostycznych w zakresie opieki paliatywnej dla osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które mają utrudniony kontakt z placówkami służby zdrowia oraz nie dysponują sprzętem rehabilitacyjnym i pielęgniarskim.
4.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 25 000,00 zł.
5.    Otwarty konkurs ofert jest konkursem na powierzenie realizacji zadania publicznego.

II. Zasady przyznawania dotacji.
1.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a)    organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;
b)    podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.
2.    Podmiot lub podmioty składające ofertę winny być podmiotami uprawnionymi zgodnie z pkt 1 oraz prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Prudnik.
3.    Oferta złożona przez podmiot lub podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji na realizację zadania, powinna zawierać w szczególności elementy określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
4.    Ofertę należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 9, tel: 77 40 66 213 (do pobrania również na stronie internetowej www.prudnik.pl (Urząd Miejski – Otwarty konkurs ofert), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (Przetargi, oferty i konkursy – Otwarty konkurs ofert).
5.    Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:
- kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
6.    Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
7.    Oferty należy składać wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z  dopiskiem:
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku”.
8.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9.    Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem lub podmiotami, których oferta zostanie wybrana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zawartej niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu.
10.    W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot lub podmioty składające ofertę są zobowiązane do korekty kosztorysu zawartego w ofercie.
11.    Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na zadanie złożona zostanie co najmniej jedna oferta.
12.    Przyznana dotacja zobowiązuje podmiot uprawniony do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami; podmiot winien umożliwić organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.

III. Termin i warunki realizacji zadania.
1.    Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2020 r.
2.     Podmiot lub podmioty składające ofertę winny posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania i posiadać doświadczenie w realizacji tego typu zadania.
3.    W ramach zadania winny być świadczone usługi higieniczno-pielęgnacyjne, zabiegowe, pielęgniarsko-diagnostyczne w zakresie opieki paliatywnej dla osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które mają utrudniony kontakt z placówkami służby zdrowia.
4.    Minimalna ilość osób, które winny zostać objęte opieką pielęgniarską w ramach realizowanego zadania wynosi 30 osób.
5.    Sprzęt rehabilitacyjny winien być wypożyczany do domu chorego m.in. materace przeciwodleżynowe, łóżka przystosowane dla osób chorych, wózki inwalidzkie, krzesła toaletowe, chodziki, kule itp.
6.    Rodzaj kosztów które mogą być pokrywane z dotacji:
a)    wynagrodzenia pracowników;
b)    koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych;
c)    pokrycie wydatków administracyjnych;
d)    zakup sprzętów, leków, materiałów medycznych i wyposażenia;
e)    zakup odzieży ochronnej i roboczej BHP, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa;
f)    różne opłaty i składki;
g)    koszty mediów poniesione na realizację zadań, itp.
7.    W zakresie ponoszonych wydatków dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, polegające na zwiększeniu danego kosztu o nie więcej niż 40%.
8.    Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem lub podmiotami, a Gminą Prudnik. Wzór umowy zgodny z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 9, tel: 77 40 66 213.

IV. Termin składania ofert.
1.    Termin składania ofert – do dnia 7 lipca 2020 r. do godz. 15:15.
2.    Miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1.    Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 30 dni od terminu składania ofert.
2.    Oceny ofert dokona komisja konkursowa. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
3.    Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
a) w zakresie oceny formalnej – ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia     (spełnia 1 punkt, nie spełnia 0 punktów):
•    oferta jest złożona przez podmiot uprawniony;
•    oferta została złożona terminowo;
•    oferta złożona na właściwym formularzu;
•     oferta posiada wymagane załączniki.
b) w zakresie oceny merytorycznej – ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia (spełnia 1 punkt, nie spełnia 0 punktów):
•    zgodność oferowanego zadania z przedsięwzięciami określonymi w otwartym konkursie ofert;
•    kompletny opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego;
•    zgodność zestawienia kosztów realizacji zadania z kosztami określonymi w otwartym konkursie ofert;
•    doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
•    dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Prudnik (terminowość i prawidłowe rozliczenie otrzymywanych dotacji);
•    posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.
4.    O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.    Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.prudnik.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.prudnik.pl).
6.    Od decyzji w sprawie dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

VI. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania z zakresu pomocy społecznej i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

ROK 2020
W roku 2020 tj. w roku ogłoszenia niniejszego otwartego konkursu ofert nie zostały ogłoszone  żadne inne otwarte konkursy ofert tego samego rodzaju.

ROK 2019
1.    Zadanie: Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania. Zadanie realizowane przez: Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole – wysokość przekazanej dotacji - 25 000,00 zł.


     BURMISTRZ PRUDNIKA

Grzegorz Zawiślak 

PDFOtwarty konkurs ofert-pomoc społeczna.pdf (1,25MB)

DOCOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.doc (51,74KB)
DOCSPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.doc (36,04KB)