• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Otwarty konkurs ofert: na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2020

BURMISTRZ  PRUDNIKA
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2020.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań.
1.    Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nazwa zadania:  „Wspieranie działań na rzecz integracji osób starszych”. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 28 000,00 zł.
2.    Zadanie publiczne z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Nazwa zadania: „Działania popularyzujące turystykę i krajoznawstwo”. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 13 000,00 zł.
3.    Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Nazwa zadania: „Propagowanie wiedzy o kulturze romskiej”. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 3 100,00 zł.
4.    Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Nazwa zadania: „Profilaktyka zdrowotna poprzez utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia”. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 8 000,00 zł.
5.    Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Nazwa zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez sporty walki i gry umysłowe”. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 700,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są:
a)    organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
b)    podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
2.    O przyznanie dotacji nie mogą występować podmioty prowadzące działalność dla osiągania zysku.
3.    Oferent winien być podmiotem uprawnionym według pkt II. 1 oraz prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Prudnik.
4.    Oferent powinien posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania.
5.    Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadania powinna zawierać w szczególności elementy określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
6.    Oferty należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 9, tel. 77 40 66 213 do pobrania również na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert) lub www.prudnik.pl  (Urząd Miejski – otwarty konkurs ofert ).
7.    Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:
- kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
- pełnomocnictwo, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika/ów.
8.    Oferty należy składać wraz z  załącznikami w zamkniętej kopercie z  dopiskiem:             
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: …………………………………. w  2020 roku”.

9.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji na realizację zadania.
10.    Burmistrz Prudnika może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
11.    Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
12.    Oferta której wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na zadanie środków nie będzie rozpatrywana.
13.    Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na zadanie złożona zostanie co najmniej jedna  oferta.
III. Termin i warunki realizacji zadań.
1.     Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020 r.
2.     Zadania winne być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawarta umową oraz w zakresie opisanym w ofercie, gwarantujące wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3.     Warunkiem realizacji zadań jest adresowanie danego zadania do mieszkańców Gminy Prudnik.
4.    Od oferentów oczekuje się podjęcia działań w zakresie:
a)    prowadzenia zajęć, warsztatów lub spotkań edukacyjno-informacyjnych zgodnie z realizowanym zadaniem,
b)    prowadzenia kampanii informacyjnej lub wydawniczej zgodnie z realizowanym zadaniem,
c)    świadczenie pomocy informacyjnej oraz poradnictwo w różnych dziedzinach,
d)    zachęcanie, organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych,
e)    zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu i aktywnego stylu życia.
5.     W ramach kosztów z dotacji, finansować można jedynie koszty  dotyczące wynajmu pomieszczeń na działalność statutową organizacji (koszty czynszu i mediów), niezbędne do realizacji danego zadania.
6. Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Prudnika. Wzór umowy zgodny z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 9, tel. 77 40 66 213.

IV. Termin składania ofert.
1.    Termin składania ofert – do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 15.15.
2.    Miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1.    Dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie do 30 dni od daty ostatecznego składania ofert.
2.    Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Prudnika. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
3.    Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
a) w zakresie oceny formalnej – ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia (spełnia 1 punkt, nie spełnia 0 punktów):
•    oferta jest złożona przez uprawnionego oferenta;
•    oferta została złożona terminowo;
•    oferta złożona na właściwym formularzu;
•    oferta posiada wymagane załączniki.
b) w zakresie oceny merytorycznej – ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia (spełnia 1 punkt, nie spełnia 0 punktów):
•    zgodność oferowanego zadania z oczekiwanymi działaniami określonymi w otwartym     konkursie ofert;
•    kompletny opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego;
•    doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
•    dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Prudnik;
•    posiadane zasoby kadrowe;
•    posiadane zasoby rzeczowe.
4.    O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.    Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizacje zadania zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.prudnik.pl (Urząd Miejski – otwarty konkurs ofert) oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert).
6.    Od decyzji w sprawie dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

VI. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim
zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

W roku 2020 realizowane są następujące zadania publiczne tego samego rodzaju:
1. Z zakresu ochrony i promocji  zdrowia. Realizowane jest zadanie:
1) Polski Czerwony Krzyż – Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole realizuje zadanie: „Mieszkańcy Prudnika i Honorowe Krwiodawstwo - razem !”– kwota dotacji 1 920,00 zł.
2. Z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Realizowane jest zadanie:
1) Stowarzyszenie „Kultury i Edukacji Romów”, ul. Królowej Jadwigi 5B/1, 48-200 Prudnik realizuje zadanie: Działania na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej i językowej Romów – kwota dotacji 22 000,00 zł.
3. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Realizowane jest zadanie:
1) Stowarzyszenie „Wesoły Borsuk Team”, ul. Jesionkowa 9, 48-200 Prudnik, realizuje zadanie: Organizacja imprez upowszechniających kulturę fizyczną w Nordic Walking – kwota dotacji 25 000,00 zł.

W roku 2019 zrealizowano następujące zadania publiczne tego samego rodzaju:
1. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zrealizowano następujące zadania:
1)    Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik zrealizowało zadanie: Organizacja imprezy „Prudnickie Senioralia 2019”– kwota dotacji 6 000,00 zł.
2)    Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik zrealizowało zadanie: Aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w tzw. „złotym wieku” poprzez wspieranie między innymi organizacji wykładów i prelekcji oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym – kwota dotacji 6 000,00 zł.
3)    Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik, zrealizował zadanie: Aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w tzw. „złotym wieku” poprzez wspieranie między innymi organizacji wykładów i prelekcji oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym – kwota dotacji 6 000,00 zł.
4)    Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej – Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału, z siedzibą 45-057 Opole, ul. Ozimska 8, zrealizował zadanie: „Wspieranie działań na rzecz integracji osób starszych”– kwota dotacji 1 531,67 zł.
5)    Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 26, zrealizował zadanie: „Wspieranie działań na rzecz integracji osób starszych” – kwota dotacji 9 818,04 zł.
6)    Związek Sybiraków Zarząd Główny – Związek Sybiraków Koło Terenowe w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, pl. Wolności 4, zrealizował zadanie: „Wspieranie działań na rzecz integracji osób starszych” – kwota dotacji 1 104,02 zł.
7)    Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Opolski Zarząd Wojewódzki ZKRPIBWP z siedzibą 45-063 Opole, ul. Kościuszki 45, zrealizował zadanie: „Wspieranie działań na rzecz integracji osób starszych” – kwota dotacji 1 113,11 zł.
8)    Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Zarząd Powiatowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 4, zrealizował zadanie: „Wspieranie działań na rzecz integracji osób starszych” – kwota dotacji 9 139,00 zł.
9)    Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik zrealizowało zadanie: Realizacja programu zwiększającego sprawność psychomotoryczną osób starszych „Szlachetne zdrowie”– kwota dotacji 2 000,00 zł.
2. Z  zakresu turystyki i krajoznawstwa. Zrealizowano następujące zadania:
1)    Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Traugutta 19, zrealizowało zadanie: „Działania popularyzujące turystykę i krajoznawstwo”– kwota dotacji: 5 835,12 zł.
2)    Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego 45-371 Opole, ul. Armii Krajowej 10, zrealizowała zadanie: „Działania popularyzujące turystykę i krajoznawstwo” – kwota dotacji:  6 905,71 zł.
3)    Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego 45-371 Opole, ul. Armii Krajowej, zrealizowało zadanie: „Działania popularyzujące turystykę i krajoznawstwo poprzez organizację obozu harcerskiego dla dzieci i młodzieży” – kwota dotacji: 10 000,00 zł.
3. Z zakresu ochrony i promocji  zdrowia. Zrealizowano następujące zadania:
1) Polski Czerwony Krzyż – Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole zrealizował zadanie: „Mieszkańcy Prudnika i Honorowe Krwiodawstwo - razem !” – kwota dotacji 1 800,00 zł.
2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, z siedzibą 45-301 Opole, ul. Małopolska 3/11, zrealizowało zadanie: „Profilaktyka zdrowotna poprzez utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia” – kwota dotacji  2 218,45 zł.
3) Polski Związek Niewidomych, z siedzibą 45-063 Opole, ul. Kościuszki 25/1, zrealizował zadanie: „Profilaktyka zdrowotna poprzez utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia” – kwota dotacji 5 283,96 zł.
4. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zrealizowano następujące zadanie:
Stowarzyszenie „Wesoły Borsuk Team”, ul. Jesionkowa 9, 48-200 Prudnik, zrealizowało zadanie: Organizacja imprez upowszechniających kulturę fizyczną w Nordic Walking – kwota dotacji 30 000,00 zł.
5. Z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Zrealizowano następujące zadania:
1)    Stowarzyszenie Romów w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Klasztorna 1, zrealizowało zadanie: „Propagowanie wiedzy o kulturze romskiej”– kwota dotacji: 3 072,49 zł.
2)    Stowarzyszenie „Kultury i Edukacji Romów”, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Królowej Jadwigi 5B/1, zrealizowało zadanie: „Działania na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej i językowej Romów” – kwota dotacji:  22 000,00 zł.

 

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf (1,99MB)
 

DOCOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.doc (51,74KB)
DOCSPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.doc (36,04KB)