• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

II filar Programu wsparcia przedsiębiorców gminy Prudnik

9.png

Aby ułatwić realizację Programu wsparcia przedsiębiorców gminy Prudnik Burmistrz Prudnika wprowadził specjalne zarządzenie, które dokładnie określa warunki obniżenia czynszów w lokalach zasobu gminnego. Poniżej prezentujemy 4 punkty, z których można skorzystać:

 1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym ograniczeniem funkcjonowania - naliczana będzie stawka za 1 m2 czynszu w wysokości 1% stawki czynszu określonej w umowie,
 2. Przedsiębiorcy, których przychody w związku ze stanem zagrożenia uległy obniżeniu w stosunku do przychodów za luty 2020 roku  o 20% naliczana będzie stawka czynszowa w wysokości 80% stawki określonej w umowie,
 3. Przedsiębiorcy, których przychody w związku ze stanem zagrożenia uległy obniżeniu w stosunku do przychodów za luty 2020 roku  o 21% - 50% naliczana będzie stawka czynszowa w wysokości 50% stawki określonej w umowie,
 4. Przedsiębiorcy, których przychody w związku ze stanem zagrożenia uległy obniżeniu w stosunku do przychodów za luty 2020 roku   powyżej 50%  naliczana będzie stawka czynszowa w wysokości 20% stawki określonej w umowie.

 

Wniosek:

PDFWniosek w sprawie zmiany stawki czynszu lokalu użytkowego.pdf (156,35KB)

DOCXWniosek w sprawie zmiany stawki czynszu lokalu użytkowego.docx (16,70KB)

 

Cała treść zarządzenia:

Zarządzenie Nr 94/2020

Burmistrza Prudnika

z dnia 30 marca 2020 r.

Zmieniające zarządzenie  w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 19 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz 491 z późn. Zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1 . W Zarządzeniu Nr 258/12  Burmistrza Prudnika  z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy lokali stanowiących własność Gminy Prudnik, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

 1. Ograniczeniu funkcjonowania – należy przez to rozumieć ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy wprowadzone na podstawie § 5 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 z późn. Zm.) a następnie na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz 491 z późn. zm.) lub innego stanu, który zostanie ogłoszony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
 2. stanie zagrożenia – należy przez to rozumieć stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub inny stan ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 3. Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

2. W okresie obowiązywania ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożeni, stawki czynszu za 1 m2 powierzchni określonej w załączniku do Zarządzenia Nr 258/15 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe, stanowiące podstawę do naliczania czynszu zgodnie z zawartymi umowami najmu lub dzierżawy, będą naliczeni wg następujących zasad:

 1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym ograniczeniem funkcjonowania - naliczana będzie stawka za 1 m2 czynszu w wysokości 1% stawki czynszu określonej w umowie,
 2. Przedsiębiorcy, których przychody w związku ze stanem zagrożenia uległy obniżeniu w stosunku do przychodów za luty 2020 roku  o 20% naliczana będzie stawka czynszowa w wysokości 80% stawki określonej w umowie,
 3. Przedsiębiorcy, których przychody w związku ze stanem zagrożenia uległy obniżeniu w stosunku do przychodów za luty 2020 roku  o 21% - 50% naliczana będzie stawka czynszowa w wysokości 50% stawki określonej w umowie,
 4. Przedsiębiorcy, których przychody w związku ze stanem zagrożenia uległy obniżeniu w stosunku do przychodów za luty 2020 roku   powyżej 50%  naliczana będzie stawka czynszowa w wysokości 20% stawki określonej w umowie.

3. Zasady określone w ust. 2  mają odpowiednie zastosowanie do stawek czynszu najmu lub dzierżawy ustalonych w drodze przetargu.

4. Zmiana stawek czynszowych odbywać będzie się na wniosek Przedsiębiorcy złożony do Wynajmującego. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.”;

2) dotychczasowy § 2 otrzymuje oznakowanie § 3, a dotychczasowy § 3 otrzymuje oznakowanie § 4.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam zarządcom i użytkownikom lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Prudnik.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zastosowanie ma do naliczania czynszu za marzec 2020 r.