• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Program wsparcia przedsiębiorców

1.png

Program wsparcia dla przedsiębiorców gminy Prudnik będzie adresowany do przedsiębiorców w trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej zagrożeniem epidemicznym, w wyniku którego utracili  płynność finansową oraz zmuszeni zostali  do przestojów w produkcji, świadczeniu usług, a oferowana pomoc przyczyni się do utrzymania miejsc pracy. Program opiera się na 4 głównych filarach.

 

3.png

 

WAŻNE INFORMACJE ODNOŚNIE WNIOSKÓW!

Wniosek o udzielenie w/w ulg podatkowych powinien zawierać identyfikator podatkowy (NIP/PESEL), szczegółowe pisemne uzasadnienie oraz zawierać wszelkie dowody obrazujące sytuację finansową i materialną prowadzonej działalności gospodarczej (obrazującą stan poprzedni i aktualny) oraz aktualną sytuację finansową, majątkową i rodzinną wnioskodawcy; tj. uzyskiwanych dochodów własnych z różnych źródeł oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; wydatków własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; stanowiące potwierdzenie ważnego interesu podatnika lub interes publiczny.

Wraz z wnioskiem o ulgę przedsiębiorcy maja obowiązek złożyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, tj. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1453).

 

8.png

PODATKI I OPŁATY

1. Umarzanie zaległości podatku od nieruchomości – będzie  następować na wniosek podatnika w sytuacji, gdy nie dokonał obowiązku zapłaty podatku w wyznaczonym terminie. Wniosek musi być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku była niemożliwa ze względu np. na sytuację finansową podatnika, jego ważny interes lub interes publiczny.

2. Odraczanie terminu płatności podatku od nieruchomości - będzie  następować na wniosek podatnika w sytuacji, gdy zapłata staje się niemożliwa w terminie ustawowym. Podanie składa się przed upływem terminu płatności /odroczenia, rozłożenia na raty należności/bądź po terminie płatności (rozłożenie na raty zaległości podatkowej).

3. Rozłożenie na raty należności z tyt. podatku od nieruchomości - będzie  następować na wniosek podatnika w sytuacji, gdy zapłata staje się niemożliwa w terminie ustawowym. Podanie składa się przed upływem terminu płatności, bądź po terminie płatności (rozłożenie na raty zaległości podatkowej).

4. Umarzanie zaległości podatku od środków transportowych – będzie  następować na wniosek podatnika w sytuacji, gdy nie dokonał obowiązku zapłaty podatku w wyznaczonym terminie. Wniosek musi być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku była niemożliwa ze względu np. na sytuację finansową podatnika, jego ważny interes lub interes publiczny.

5. Odraczanie terminu płatności podatku od środków transportowych - będzie  następować na wniosek podatnika w sytuacji, gdy zapłata staje się niemożliwa w terminie ustawowym. Podanie składa się przed upływem terminu płatności /odroczenia, rozłożenia na raty należności/bądź po terminie płatności (rozłożenie na raty zaległości podatkowej).

6. Rozłożenie na raty należności z tyt. podatku od środków transportowych - będzie  następować na wniosek podatnika w sytuacji, gdy zapłata staje się niemożliwa w terminie ustawowym. Podanie składa się przed upływem terminu płatności, bądź po terminie płatności (rozłożenie na raty zaległości podatkowej).

 

9.png

CZYNSZE i DZIERŻAWY

1. Odroczenia terminów zapłaty czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu lokali użytkowych - będzie następować  na wniosek najemców
i dzierżawców prowadzących na nieruchomości działalność gospodarczą.

2. Zwolnienia z czynszu przez okres trwania zagrożenie epidemicznego dla lokali zamykanych w związku z wprowadzonymi zakazami – umorzeniu podlega na wniosek najemcy/dzierżawcy do 100% należnego czynszu.

3. Zwolnienia z czynszu przez okres trwania zagrożenie epidemicznego dla przedsiębiorców którzy utracili klientów w zależności od sytuacji – umorzeniu podlega na wniosek najemcy/dzierżawcy do 80% należnego czynszu.

4. Dodatkowe zwolnienie przez 1 miesiąc po ustaniu zagrożenia epidemicznego dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zwolnienie z czynszu w związku  z zagrożeniem epidemicznym.

5. Wprowadzenie dodatkowych zasad wynajmowania lokali użytkowych, według których wysokość stawki czynszu za 1m² wynajmowanych nieruchomości, w których mikro przedsiębiorca poniesie nakłady  konieczne na dostosowanie ich do prowadzenia działalności gospodarczej, będzie uzależniona  od wartości tych nakładów. W efekcie rozliczenia stawka czynszu okresowo może stanowić do 15% stawki bazowej za m² powierzchni wynajmowanej nieruchomości.

6. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów - o 3 miesiące będzie następować na wniosek podatnika w sytuacji,  gdy zapłata staje się niemożliwa w terminie ustawowym. Podanie składa się przed upływem terminu płatności.

 

10.png

POMOC DE MINIMIS

1. Wydłużenie okresu obowiązywania programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie gminy Prudnik do 2025 roku.

2. Rozszerzenie kręgu podmiotów korzystających z  pomocy de minimis o mikro przedsiębiorców, którzy:

a) realizują nowe inwestycje – zwolnienie z podatku od nieruchomości od 1 do 3 lat,

b) rozpoczynają po raz pierwszy działalność gospodarczą - zwolnienie  z podatku od nieruchomości na okres 3 miesięcy.

 

11.png

ROZWÓJ

1. Objęcie przedsiębiorców programem dot. udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Prudnik - na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik – tzw. wymiany pieców.

2. Dostosowanie zadań w budżecie gminy Prudnik do potencjału lokalnych przedsiębiorców, aby umożliwić im możliwość udziału w zamówieniach zlecanych przez gminę Prudnik. 

 


Zwolnienia, umarzania i rozłożenia na raty na podstawie art. 67 a i art. 67 b ustawy Ordynacja podatkowa.

Zwolnienia, umarzania i rozłożenia na raty opłat czynszowych na podstawie Uchwały NR XLII/ 657/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym.