• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2020/2021

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik
 na  rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Nabór do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Prudnik  będzie prowadzony poprzez składanie wniosków w  formie papierowej w wybranym przedszkolu.
Poniższe kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola lub zmienić je swojemu dziecku.

I n f o r m a c j e   o g ó l n e

  1. Postępowanie rekrutacyjne do  publicznych przedszkoli przeprowadza się  co roku
    na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolach.
  2. Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego.
  3. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat  oraz dzieci powyżej 6 lat, którym
     na podstawie opinii poradni psychologiczno– pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
  4. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się również o przyjęcie do przedszkola dziecka, które do przed 1.09.2020r. ukończy 2,5 lat.
  5. Do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie
     do przedszkola złożonego przez rodzica/ opiekuna prawnego w placówce.
  6. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Prudnik  mogą być przyjęci
    do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  gmina będzie nadal  dysponowała wolnymi miejscami.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek przedszkolnych.

Wnioski dostępne są do pobrania  w  placówkach przedszkolnych.

Na wyniki rekrutacji nie ma wpływu kolejność zgłoszeń.
 

P o s t ę p o w a n i e   r e k r u t a c y j n e

  1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola.
  2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych.
  3. We wniosku należy wskazać przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
  4. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodzica w tym wniosku. Brak dokumentów potwierdzających dane kryterium - eliminuje przyznanie punktów za to kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku przez komisję rekrutacyjną.
  5. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne
     jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych
     i samorządowych.

I.   Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe)

wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

Kryteria te mają jednakową wartość.

II.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę tzw.  kryteria samorządowe określone w Uchwale Nr L/769/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2018 r.

1.Oboje rodzice kandydata do przedszkola pracują / studiują w trybie stacjonarnym
lub dziennym.

2. Jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata do przedszkola studiuje lub uczy się
 w trybie stacjonarnym lub dziennym, a drugi pracuje.

3.Jeden z rodziców kandydata do przedszkola pracuje, a drugi zarejestrowany jest
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku  jako bezrobotny poszukujący pracy.

4.Rodzeństwo kandydata do przedszkola kontynuuje edukację przedszkolną (uczęszcza do oddziału żłobkowego) w roku szkolnym, na który  prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru lub rodzeństwo kandydata aplikuje w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do tego samego przedszkola (w tym oddziału żłobkowego).

5.Rodzeństwo kandydata do przedszkola uczęszcza do szkoły lub rozpocznie naukę w klasie pierwszej , która znajduje się w tym samym zespole szkolno-przedszkolnym w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja.

6. Kandydat do przedszkola uczęszcza do oddziału żłobkowego w tym samym przedszkolu

Kryteria te mają wartości określone we wskazanej Uchwale.


T e r m i n y   p o s t ę p o w a n i a   r e k r u t a c y j n e g o

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Prudnik  jest organem prowadzącym, jest prowadzone w terminach określonych w załączniku  do Zarządzenia Nr 29A Burmistrza Prudnika z dnia 31.01.2020 r.

  • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych niezakwalifikowanych 
    do przyjęcia.
  • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
  • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

 

                                                                    Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania
                                                                                       w Prudniku