• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XXII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 28 lutego 2020 r.

28 lutego 2020 r. o godz. 10:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

XXII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne.

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2019 r. jednostek podległych gminie:

1) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2019 r. Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (druk nr 388)

a) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Kina "Diana"- obiektu Prudnickiego Ośrodka Kultury w Prudniku za 2019 rok (druk nr 388a)

b) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku za 2019 rok (druk nr 388 b)

2) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2019 r. Muzeum Ziemi Prudnickiej (druk nr 389)

3) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2019 r. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku (druk nr 390)

4) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2019 r. Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania (druk nr 391)

6. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 392)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023 (druk nr 393)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 394)

7. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 395)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 396)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 397)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 398)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 399)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 400)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 401)

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2019/2020 (druk nr 402)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie ujęcia w rządowym programie przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 zadania: :Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska w miejscowościach: Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała i Piorunkowice" (druk nr 403)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników (druk nr 404)

4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 405)

5) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 406)

6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2020 roku (druk nr 407)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Patronem Miasta i Gminy Prudnik (druk nr 408)

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 409)

9. Interpelacje i wnioski radnych.

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.