• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XXI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 30 stycznia 2020 r.

30 stycznia 2020 r. o godz. 8:00 (Uwaga! Zmiana godziny rozpoczęcia sesji)

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

XXI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

 

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne.

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

3) Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

4) Przyjęcie protokołu z XX sesji.

5) Złożenie ślubowania przez radnego wstępującego na wakujący mandat.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 (druk nr 356)

6. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 357)

7. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej (druk nr 358)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 359)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 360)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 361)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 362)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 363)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 364)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 365)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 366)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 367)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 368)

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego - przy ul. Podgórnej 7 (druk nr 369)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i zasad korzystania z Dworca Autobusowego Prudnik (druk nr 370)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Prudniku (druk nr 371)

4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku "Przy Świętym Źródle" przy ul. Poniatowskiego w Prudniku (druk nr 372)

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Prudniku (druk nr 373)

6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego zlokalizowanego w Prudniku u zbiegu ulic: Dąbrowskiego, Wojska Polskiego, Staszica, Mickiewicza, Parkowa (druk nr 374)

7) Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku (druk nr 375)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (druk nr 376)

9) Podjęcie uchwały w sprawie posadowienia tablicy pamiątkowej (druk nr 377)

10) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 378)

11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego (druk nr 379)

12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 (druk nr 380)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Prudniku do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 381)

14) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku (druk 382) - szczegółowy plan pracy RM zostanie uzgodniony podczas posiedzeń Komisji

15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 383) -szczegółowy plan pracy komisji zostanie uzgodniony podczas posiedzeń Komisji

16) Podjęcie uchwał zmieniających uchwały w sprawie powołania stałych Komisji - projekty uchwał zostaną dostarczone na sesji.

9. Interpelacje i wnioski radnych.

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.