• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XIX Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 20 grudnia 2019 r.

20 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

XIX Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

 

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 332)

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

b) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2020 rok

d) Odczytanie opinii komisji przez Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej

e) Przedstawienie stanowiska Burmistrza do opinii komisji,

f) Głosowanie uchwały budżetowej

2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023 (druk nr 333)

a) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok (druk nr 334)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i określenia ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie (druk nr 335)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 336)

6. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 337)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 338)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 339)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 340)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 341)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 342)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 343)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 344)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 345)

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Prudniku (druk nr 346)

2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024 (druk nr 347)

3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Prudnik" (druk nr 348)

4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik (druk nr 349)

5) Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik (druk nr 350)

6) Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Prudnik
(druk nr 351)

7) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Prudniku (druk nr 352)

8. Interpelacje i wnioski radnych.

9. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.