• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XVI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 28 października 2019 r.

28 października 2019 r. o godz. 13:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

XVI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2) Przyjęcie protokołu z XV sesji

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Prezentacja informacji z działalności Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Prudnik przez Przedstawicieli Klubów.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2018/2019 (druk nr 262)

7. Ocena realizacji uchwały w sprawie „Budżetu Obywatelskiego Prudnik 2020” (druk nr 263)

8. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok (druk nr 264)

2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku (druk nr 265)

9. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej
(druk nr 266)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 267)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 268)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 269)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 270)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 271)

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ulicy Dąbrowskiego w Prudniku  (druk nr 272)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika (druk nr 273)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik (druk nr 274)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Prudnik (druk nr 275)

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych za 2018 rok.

13. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.