• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Regulamin BO2020

 

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych dot. Budżetu Obywatelskiego Prudnik 2020

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję co następuje:

1)Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Prudnika, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3.

2)Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik ul Kościuszki 3, tel. 77 4066205 adres email:iodo@prudnik.pl

3)Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c ”Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne Administratorowi do realizacji edycji Budżetu Obywatelskiego 2020 i wyłącznie dla realizacji tego celu będą przetwarzane.

4)Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom będącym dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora do przetwarzania danych w ramach zawartych z nimi umów;

5)Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

6)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7)Posiada Pani/Pan:

-prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

-prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

8) Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania w/w celu.