• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu w ramach realizowanego projektu POIS.05.03.00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” przystąpiła do prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH160007 Góry Opawskie. Obszar ten został utworzony w celu skutecznej ochrony występujących tu elementów europejskiego dziedzictwa przyrodniczego – zagrożonych w całej Europie siedlisk przyrodniczych i gatunków. Narzędziem do ich skutecznej ochrony jest plan zadań ochronnych, w którym zaplanowane zostaną działania pozwalające skutecznie chronić przedmioty ochrony w obszarze – zabezpieczyć przed pogorszeniem stanu ich siedliska, a także podjąć próbę poprawy bądź odtworzenia warunków występowania w wybranych miejscach. Proces przygotowania projektu planu zadań ochronnych odbywa się z udziałem społeczności lokalnych, właścicieli i zarządców terenów obejmujących chronione siedliska przyrodnicze i siedliska chronionych gatunków, a także organizacji ekologicznych, rolniczych i przedsiębiorców.
W okresie od czerwca do września br. zaplanowano trzy spotkania dla w/w. grup. Pierwsze spotkanie dotyczące opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH160007 Góry Opawskie odbędzie się dnia 6 czerwca br. o godz. 10.00 w Ośrodku Formacyjno-Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Opolskiej w „Skowronek” w Głuchołazach. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną zasady oraz metodyka przygotowania planu zadań ochronnych oraz przedyskutowane zostaną możliwości współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi uczestnictwem w procesie planowania i wdrażania ochrony.
Niezależnie od prezentacji i dyskusji najistotniejszych zagadnień dotyczących projektu planu zadań ochronnych podczas spotkań, jego ostateczna wersja będzie podlegała konsultacjom społecznym przewidzianym dla tego rodzaju dokumentów.