• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XIV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 29 sierpnia 2019 r.

29 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

XIV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2) Przyjęcie protokołu z XI sesji

3) Przyjęcie protokołu z XII sesji

4) Przyjęcie protokołu z XIII sesji

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 miejskich spółek prawa handlowego:

1) Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o. o. (druk nr 204)

2) Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. (druk nr 205)

3) Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. (druk nr 206)

4) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (druk nr 207)

6. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 (druk nr 208)

7. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Prudnik dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance (druk nr 209)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok (druk nr 210)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 211)

8. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących
w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik  (druk nr 212)

2) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Pl. Zamkowym 2 w Prudniku (druk nr 213)

3) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 214)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 215)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 216)

6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w zbycia nieruchomości niezabudowanej
(druk nr 217)

7) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 218)

8) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 219)

9) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 220)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 221)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 222)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 223)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 224)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 225)

15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 226)

16) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 227)

17) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 228)

18) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 229)

19) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 230)

20) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 231)

21) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 232)

22) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 233)

23) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 234)

24) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 235)

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prudnik, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków korzystania z tych przystanków  (druk nr 236)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 237)

3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 238)

4) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ulicy Dąbrowskiego w Prudniku (druk nr 239)

5 ) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika (druk nr 240)

6) Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Prudnik na lata 2016-2032 (druk nr 241)

7) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji /projekty uchwał zostaną przedłożone Radnym po rozpatrzeniu petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej/

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.