• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 27 czerwca 2019 r.

27 czerwca 2019 r. o godz. 10:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

XI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2) Przyjęcie protokołu z X sesji

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Informacja dotycząca stanu bezrobocia na terenie Gminy Prudnik i analiza lokalnego rynku pracy (druk nr 171)

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Prudnik za rok 2018

1) Przedstawienie raportu o stanie Gminy Prudnik za rok 2018 przez Burmistrza Prudnika (druk nr 172)

2) Debata nad raportem

3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania (druk nr 173)

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania:

1) Przedstawienie przez Burmistrza Prudnika sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2018 rok oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok (druk nr 174) -sprawozdanie przekazane Radnym w miesiącu marcu 2019 r.

2) Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2018 r.

3) Dyskusja na temat sprawozdania-druk nr 174

4) Przedstawienie przez Burmistrza Prudnika sprawozdania finansowego Gminy Prudnik za 2018 rok (druk nr 175) -sprawozdanie przekazane Radnym w miesiącu maju 2019 r.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok (druk nr 176)

8. Absolutorium dla Burmistrza Prudnika za 2018 rok:

1) Przedstawienie przez Przewodniczego Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika (druk nr 177)

2) Przedstawienie przez Przewodniczą Rady uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu gminy Prudnik za 2018 rok (druk nr 178)

9. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok (druk nr 179)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019-2022 (druk nr 180)

10. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 181)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 182)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 183)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 184)

5) Podjęcie uchwały uchylającej w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej (druk nr 185)

6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom (druk nr 186)

7) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości zabudowanych (druk nr 187)

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 188)

2) Podjęcie uchwały w sprawie inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom gminy Prudnik (druk nr 189)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Prudnik na rok 2019 (druk nr 190)

4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku (druk nr 191)

5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 (druk nr 192)

6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum działającej przy Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku (druk nr 193)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika (druk nr 194)

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.