• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Podsumowanie "Akcji Zima 2017/2018"

Protokół ze spotkania dotyczącego podsumowania zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie gminy Prudnik w sezonie zimowym 2017/2018 oraz przygotowań do letniego utrzymania dróg, placów, parkingów i chodników na obszarze gminy Prudnik w sezonie letnim 2018, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Prudniku dnia 06.04.2018 r.

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zorganizował spotkanie przedstawicieli gminy z zarządcami dróg przebiegających przez teren miasta i gminy Prudnik, zarządcami nieruchomości leżących przy ciągach drogowych (Zarząd Budynków Komunalnych, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o.), z Policją, Strażą Miejską, Gminnym Centrum Reagowania i Porządku Publicznego a także przedstawicielem firmy Info-Tech spółka cywilna Jacek Żymełka, Włodzimierz Wolny zajmującej się Strefą Płatnego Parkowania na terenie Prudnika – lista obecności w aktach sprawy.

W imieniu Gminy Prudnik zaproszone osoby przywitał Zastępca Burmistrza Pan Stanisław Hawron, który podziękował wszystkim za dobrą koordynację prac i wyraził swoje zadowolenie ze współpracy w zakresie łagodzenia skutków zimy 2017/2018. Przedstawił również zakres tematów jakie winny być omówione na naradzie, a także podstawowe wymagania wobec zarządców dróg, chodników i parkingów wynikające z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.

Następnie zarządcy dróg i nieruchomości leżących przy drogach przedstawili swoje uwagi dotyczące utrzymania zimowego dróg i chodników na terenie miasta i gminy.

W imieniu poszczególnych jednostek głos zabrali:

 • Marceli Grzejszczak - G D D K i A w Opolu , Rejon w Nysie
 • Henryk Koźlik – Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Władysław Podróżny – Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku
 • Ewelina Kirnicka – Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 • Wojciech Kędra – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku
 • Wojciech Dancewicz – Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku
 • Damian Smolski – Komenda Powiatowa Policji w Prudnika
 • Zbigniew Trentkiewicz – Straż Miejska w Prudniku
 • Mirosław Banaś – Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego.

Podziękowano za dobrą współpracę podczas łagodzenia skutków zimy 2017/2018 oraz przedstawione zostały uwagi i niedociągnięcia, które wystąpiły w czasie sezonu zimowego.

Pan Marceli Grzejszczak przedstawiciel GDDKiA stwierdził, że zima nie była uciążliwa i przebiegała bez problemów jak i skarg..

Od 23 kwietnia 2018 r. zostaje zamknięty most na ul. Batorego. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem drogi dojazdowej do budowanego mostu tymczasowego.

GDDKiA w roku bieżącym będzie prowadzić pozimowe remonty cząstkowe dróg do 15 maja br. oraz będzie prowadzić letnie utrzymanie dróg między innymi:

 • mechaniczne zamiatanie jezdni – raz w miesiącu
 • zamiatanie nawierzchni chodników – raz do roku
 • kompleksowe zbieranie śmieci z pasa drogowego trzy razy w sezonie
 • koszenie traw, oczyszczanie wpustów ściekowych, mycie oznakowania oraz odnowienie oznakowania poziomego w miarę potrzeb.

Komendant Straży Miejskiej Pan Zbigniew Trentkiewicz wspomniał o konieczności częstszego sprzątania ul. Batorego na wysokości ulicy Morcinka oraz parkingu samochodowego przy drodze. Konieczne też jest częstsze czyszczenie przez właściciela drogi /GDDKiA/ studzienki kanalizacyjnej przy ul. Wiejskiej w sąsiedztwie ulicy Jesionkowej.

Pan Mirosław Banaś zwrócił uwagę również na godziny opróżniania koszy przy drodze krajowej. Dla bezpieczeństwa pracowników jak również użytkowników drogi prosi się o wykonywanie tych prac rano lub popołudniu.

W odpowiedzi przedstawiciel GDDKiA zauważył, że ważne jest sprzątanie terenów przyległych, które niejednokrotnie są przyczyną zatykania się studzienki.

Przedstawiciel Starostwa Powiatowego Pan Henryk Koźlik potwierdził, iż zima była łagodna i powiat prudnicki przystąpił już do letniego utrzymywania. Opróżnianie koszy odbywa się w piątki i poniedziałki. Koszenie na terenie miasta w miarę potrzeb i zgłoszeń.

Zastępca Burmistrza odniósł się jeszcze do zimowego odśnieżania chodnika powiatowego przy ul. Dąbrowskiego. Chodnik powinien być odśnieżany do  Chocimia, a zazwyczaj prace były wykonane na wysokości drogi tzw.„trzech dębów”.

Przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej zwrócił uwagę na małą ilość koszy przy drodze powiatowej między "Lidlem" a "Biedronką".

Władysław Podróżny poinformował, że brak było zgłoszeń dot. zimowego utrzymania terenów należących do ZBK. Utrzymywanie terenów należących do ZBK realizowane jest przez swoich pracowników lub osoby odpracowujące wyroki. Koszenie w okresie letnim ok. 4 – 5 razy.

Tereny należące do Spółdzielni Mieszkaniowej sprzątane są przez pracowników ZUK. Zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych poprawiło wizerunek terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Tereny należące do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Prudniku są sprzątane przez pracowników ZBK i ZUK.

Pan Stanisław Hawron zwrócił uwagę na parkujące samochody na trawnikach. Dużym problemem w mieście jest też wynoszenie gruzu i składowanie go na zieleńcach. Prośba do służb mundurowych o reagowanie. 

Pomimo, że zima była łagodna na terenie miasta i gminy Prudnik Zakład Usług Komunalnych wysypał 500 t piasku i 20 t soli. Prezes ZUK Pan Wojciech Dancewicz  poinformował, że 95 % miasta jest już posprzątane po zimie. Na terenach zielonych aktualnie kończy się napowietrzanie i nawożenie. Koszenie w okresie wiosennym i letnim odbywać się będzie w miarę potrzeb.

Z-ca Burmistrza podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie za wkład w czystość i bezpieczeństwo naszego miasta. Zaproponował również wspólne oczyszczanie i odśnieżanie miasta w przyszłym sezonie, aby ww. działania prowadzone były w sposób skoordynowany.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Dorota Świgost