• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Konkurs ofert

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej.

 

Kwota konkursu: 50 000.00 PLN

Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 5 000.00 PLN

Znak sprawy: DZP-I.614.1.2018

Składanie ofert od: 2018-01-19 08:00:00

Składanie ofert do: 2018-02-20 15:30:00

Forma realizacji: Powierzenie realizacji lub wspierania realizacji

Linki: http://bip.opolskie.pl/2018/01/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2018-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-2/

https://opolskie.engo.org.pl/konkursy/107

 

Miejsce składania papierowej wersji:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, pok. 150 lub pok. 151

Osoba do kontaktu:

Iwona Sękowska tel: 774429342

 

W ramach priorytetu wspieranie działań i inicjatyw realizowanych we współpracy z zagranicą w Województwie Opolskim zakresem zadań objęte zostają inicjatywy realizowane na obszarze Województwa Opolskiego w następujących obszarach  tematycznych:

1) rozwój współpracy transgranicznej, mającej na celu rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza polsko-czeskiego, w tym euroregionów Pradziad i Silesia, promowanie umiejętności międzykulturowych wśród mieszkańców regionów pogranicza, 

2) transfer wiedzy i technologii, 

3) kształtowanie dobrego wizerunku województwa wśród regionów Europy oraz w Polsce, 

4) promocję idei integracji europejskiej oraz doświadczeń i wiedzy partnerów europejskich w zakresie funkcjonowania w strukturach europejskich i przekazywanie ich regionom spoza Unii, 

5) rozwój gospodarczy, z uwzględnieniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz turystyki i wymianę doświadczeń dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej za granicą 

6) wymianę doświadczeń specjalistycznych i samorządowych

7) aktywizację społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału mieszkańców w przedsięwzięciach międzynarodowych 

8) międzynarodową wymianę doświadczeń, m.in. w dziedzinie kultury, sztuki i  ochrony dziedzictwa,  edukacji, ochrony zdrowia, ekologii, ochrony przyrody i energetyki odnawialnej, pomocy społecznej i polityki senioralnej oraz poszanowania praw mniejszości,

9) organizację międzynarodowego  wypoczynku dzieci i młodzieży i międzynarodowych konkursów młodzieżowych o charakterze edukacyjnym. 

 

Wszystkie zadania wymienione w ust. 1 pkt 1-9 winny wpisywać się w treść „Rezolucji  o ogłoszeniu w województwie opolskim roku 2018 Rokiem 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów”, stanowiącej załącznik do Uchwały nr XXXIV/386/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu w województwie opolskim roku 2018 Rokiem 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów. Zadania nawiązujące do rocznic odbywać się będą pod wspólnym hasłem: „Polska – Samorząd – Wspólnota”.