• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Ogłoszenie Burmistrza Prudnika


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik

1.    Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Prudniku  Nr XXIV/398/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik”.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 09  listopada 2017 r. do 07 grudnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, przy ul. Kościuszki 3, pokój nr 24 i 25 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany studium będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  http://bip.prudnik.pl/3258/539/gospodarka-przestrzenna.html

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, przy ul. Kościuszki 3, pokój nr 25 (parter) w godzinach od 1300 do 1500.

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Burmistrza Prudnika na adres: Urząd Miejski w Prudniku ul. Kościuszki 3, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

2.    Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.  Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik sporządzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Prudniku  Nr XXIV/398/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik” wraz prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu.

Z przedmiotową dokumentacją  można zapoznać się w dniach od 09  listopada 2017 r. do dnia 07 grudnia 2017 r.. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3,
pokój nr 24 i 25 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 09  listopada 2017 r. do dnia 07 grudnia 2017 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres:
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Prudnika.

                                                                                                                      Burmistrz Prudnika
                                                                                                                      Franciszek Fejdych