• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Partnerstwo w celu realizacji wspólnego projektu

Podczas sesji nadzwyczajnej, poświęconej ogłoszonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego naborowi projektów do działania 6.1. Drogi lokalne, podjęta została przez Radę Miejską w Prudniku uchwała w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Radni w tej kwestii głosowali jednogłośnie.

W RPO WO na lata 2014-2020 szczególny nacisk kładzie się na realizację projektów partnerskich w miejsce projektów składanych samodzielnie, gdzie projekty partnerskie na etapie oceny merytorycznej otrzymują znaczną ilość punktów mających niejednokrotnie decydujące znaczenie na liście rankingowej a tym samym o pozyskaniu dofinansowania lub też nie. W wyniku ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego naboru projektów do działania  6.1. Drogi lokalne podjęte zostały rozmowy z Gminą Nysa oraz Powiatem Prudnickim mające na celu wygenerowanie projektu partnerskiego, który mógłby dużymi szansami aplikować o uzyskanie dofinansowania. Przeprowadzone rozmowy doprowadziły do porozumienia gminy Prudnik, Gminy Nysa i Powiatu Prudnickiego, które rozpoczęły prace związane z projektem, który swoim zakresem rzeczowym w odniesieniu do Gminy Prudnik dotyczyć będzie budowy 513 m.b. drogi (wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem) ul. Przemysłowej. Zgłaszany przez Gminę Prudnik zakres rzeczowy projektu będzie końcowym etapem prowadzonych od 2010 roku sukcesywnych prac mających na celu rozwój terenów przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej.

W ubiegłym tygodniu wspólny wniosek złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.