• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Konkurs 4.2 PO WER 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju w ramach „Pakietu dla średnich miast” poprzez dedykowane im wsparcie z krajowych programów operacyjnych informuje, że w chwili obecnej ogłoszony jest konkurs do działania 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie Regulaminem konkursu wnioski w ramach konkursu są przyjmowane od 22 maja do 2 czerwca 2017 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training).

 

Projekty w ramach konkursu obejmują 4 etapy:

 1. rekrutacja uczestników, w tym potwierdzenie możliwości udziału przez daną osobę w programie mobilności ponadnarodowej;
 2. przygotowanie (motywacyjne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności;
 3. pobyt uczestników za granicą  obejmujący działania dostosowane do potrzeb uczestników projektu, mające na celu zdobycie doświadczeń zawodowych oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych;
 4. aktywizacja uczestników po powrocie do kraju, z efektywnym wykorzystaniem sieci współpracy.

 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • instytucje rynku pracy
 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • szkoły i placówki systemu oświaty
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym
 • przedsiębiorstwa
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie nadzorowane lub im podległe
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

 

Projekty składane w ramach konkursu muszą być realizowane w partnerstwie ponadnarodowym, tj. z udziałem partnerów z co najmniej 2 państw członkowskich UE.

 

Alokacja na konkurs wynosi 56 557 800 PLN. W ramach powyższej alokacji 25% środków, tj. 14 139 450 zł przeznaczone jest na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób zamieszkujących średnie miasta tracące swoje funkcje społeczno-gospodarcze (tj. 122 miast w całej Polsce). W województwie opolskim są to: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Prudnik i Strzelce Opolskie.

 

Szczegółowe informacje o konkursie mogą Państwo znaleźć na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków (bezpośredni link: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-9/).