• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Otwarty konkurs ofert z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2016

BURMISTRZ  PRUDNIKA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik

z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2016.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

 1. Rodzaj zadania: zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 2. Nazwa zadania: Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Seniorów.
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 3 000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.),
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.).
  1. O przyznanie dotacji nie mogą występować podmioty prowadzące działalność dla osiągania zysku.
  2. Oferent winien być podmiotem uprawnionym według pkt II. 1 oraz prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Prudnik.
  3. Oferent powinien posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania.
  4. Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadania powinna zawierać w szczególności elementy określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.).
  5. Oferty należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 15, tel. 77 40 66 213 do pobrania również na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert) lub www.prudnik.pl  (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert ).
  6. Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:
 • kopia aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
 • kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. Oferty należy składać wraz z  załącznikami w zamkniętej kopercie z  dopiskiem:            

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w  2016 roku – nazwa zadania:Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Seniorów”.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji na realizację zadania.
 2. Burmistrz Prudnika może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
 3. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).
 4. Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na zadanie złożona zostanie co najmniej jedna  oferta.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 1.  Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 23.12.2016 r.
 2.  Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawarta umową oraz w zakresie opisanym w ofercie, gwarantujące wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 3.  Od oferentów oczekuje się podjęcia działań skierowanych do mieszkańców gminy Prudnik w wieku emerytalnym poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Prudnika punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie:

1) pomocy i doradztwa przy wypełnianiu wniosków  o środki finansowe na organizację przedsięwzięć senioralnych,

2)  pomocy w rozliczaniu otrzymanych  i wydatkowanych  dotacji,

3)  doradztwa z jakich funduszy można pozyskać środki na przedsięwzięcia senioralne,

4)  doradztwa i informacji w zakresie pomocy społecznej w tym:

* dostępności i możliwości pozyskania sprzętu rehabilitacyjnego,

* świadczeń pielęgnacyjnych,

* procedur uzyskiwania  orzeczenia o niepełnosprawności.

5)  kultury, bezpieczeństwa i promocji zdrowia;

6)  doradztwa w zakresie edukacji ustawicznej w placówkach senioralnych,

7) utworzenie Centrum Spotkań Seniorów i okresowe prowadzenie spotkań mających na celu konsolidację środowisk senioralnych,

8) promocji działań na rzecz seniorów na terenie sołectw Gminy Prudnik,

9) doradztwa dotyczącego spraw mieszkaniowych,

10) współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób potrzebujących,

11) doradztwa dotyczącego działań integracyjnych i międzypokoleniowych.

4. Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Prudnika. Wzór umowy dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 15, tel. 77 40 66 213.

IV. Termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert – do dnia 9 listopada 2016 r. do godz. 15.15.
 2. Miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3,  sekretariat – pokój nr 102.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 1. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie do 30 dni od daty ostatecznego składania ofert.
 2. Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Prudnika. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
 3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

a) w zakresie oceny formalnej – ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia (spełnia 1 punkt, nie spełnia 0 punktów):

 • oferta jest złożona przez uprawnionego oferenta;
 • oferta została złożona terminowo;
 • oferta złożona na właściwym formularzu;
 • oferta posiada wymagane załączniki.

b) w zakresie oceny merytorycznej – ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia (spełnia 1 punkt, nie spełnia 0 punktów):

 • zgodność oferowanego zadania z oczekiwanymi działaniami określonymi w otwartym konkursie ofert;
 • kompletny opis działań przygotowanej oferty;
 • doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
 • dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Prudnik;
 • posiadane zasoby kadrowe;
 • posiadane zasoby rzeczowe.
 1. O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 2. Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizacje zadania zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.prudnik.pl (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert) oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert).
 3. Od decyzji w sprawie dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

VI. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

Rok 2016

W roku 2016 tj. w roku ogłoszenia niniejszego otwartego konkursu ofert, przekazano dotacje na następujące zadania publiczne tego samego rodzaju:

1. Zadanie publiczne: „Ogólnopolska Sportowa Olimpiada Seniorów”, realizowane przez Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik. Kwota dotacji 1 000,00 zł.

2. Zadanie:Aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w tzw. „złotym wieku” poprzez wspieranie między innymi organizacji wykładów i prelekcji oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym” realizowane przez Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik. Kwota dotacji 5 000,00 zł.

3. Zadanie: „Aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w tzw. „złotym wieku” poprzez wspieranie między innymi organizacji wykładów i prelekcji oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym” realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Gimnazjalna 2. Kwota dotacji 6 000,00 zł.

Rok 2015

W roku 2015 przekazano dotacje na następujące zadania publiczne tego samego rodzaju:

1.  Zadanie publiczne: „Ogólnopolska Sportowa Olimpiada Seniorów”, realizowane przez Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik. Kwota dotacji 1 000,00 zł.

2. Zadanie publiczne: Aktywizacja społeczna osób starszych, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, promowanie zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz uczestnictwa osób starszych w życiu kulturalnym i społecznym zrealizowane przez Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik. Kwota dotacji 5 000,00 zł.

3. Zadanie publiczne: Aktywizacja intelektualna i społeczna osób starszych poprzez wspieranie między innymi organizacji prelekcji, spotkań z kulturą, wyjazdów studyjnych celem inspirowania seniorów do większego zaangażowania w życie społeczne, zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Gimnazjalna 2. Kwota dotacji 6 000,00 zł.

 

 

                                                                                                 BURMISTRZ PRUDNIKA

                                                                                       /.../  mgr inż. Franciszek Fejdych

 

DOCXOferta.docx (71,56KB)
 

DOCXSprawozdanie.docx (65,23KB)