• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016

BURMISTRZ  PRUDNIKA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i

upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Zadanie nr 1 – Upowszechnianie piłki nożnej dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych: 3 000,00 zł.

Zadanie nr 2 – Upowszechnianie sportów walki i gier umysłowych: 3 000,00 zł.

Zadanie nr 3 – Upowszechnianie piłki nożnej dziewcząt i chłopców: 4 000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz ustawy o finansach publicznych.

2. Przyznanie dotacji na realizację poszczególnych zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

   3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.),
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.).

   4. O przyznanie dotacji nie mogą występować podmioty prowadzące działalność dla osiągania zysku.

5. Oferent winien być podmiotem uprawnionym według pkt II. 3 oraz prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Prudnik.

   6. Oferent powinien posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania.

7. Oferty należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 15, tel. 77 40 66 213 do pobrania również na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert) lub www.prudnik.pl  (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert ).

    8. Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:

 1. kopia aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
 2. kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.

    10. Oferty należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z  dopiskiem:            

„Konkurs ofert na realizację zadania publicznego nr  ... z zakresu ...  w  2016 roku”.

     11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

12. Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadania powinna zawierać w szczególności elementy określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn zm.).

13. Przyznana dotacja zobowiązuje podmiot uprawniony do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami; podmiot winien umożliwić organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.

III. Termin i warunki realizacji zadań.

 1.  Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do dnia 09.12.2016 r.
 2. Od oferentów oczekuje się podjęcia działań m. in. w zakresie:
 1. organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim,
 2. prowadzenie zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 3. organizowania i udział w różnego rodzaju zawodach, konkursach, rozgrywkach i obozach,
 4. organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach,
 5. zakup sprzętów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania zawodników i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
 6. działania popularyzujące kulturę fizyczną na terenie miasta i gminy.

3. Środki finansowe pochodzące z dotacji przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej mogą być wykorzystywane na następujące wydatki:

 1. koszty transportu związane z przejazdem zawodników na rozgrywki i zgrupowania sportowe,
 2. koszty zakupu niezbędnego sprzętu sportowego, strojów sportowych,
 3. koszty uczestnictwa zawodników w zawodach sportowych,
 4. koszty usług (wynajem, rozpowszechnianie informacji, ubezpieczenia zawodników, okresowe badania lekarskie, opieka lekarska podczas rozgrywanych zawodów, obsługa techniczna podczas zawodów, opłaty licencyjne, opłaty startowe, składki członkowskie, zgłoszenie do rozgrywek, prowizje bankowe),
 5. koszty szkoleń, treningów i opłat sędziowskich,
 6. koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych (napoje, posiłki regeneracyjne),
 7. koszty zakupu materiałów (nagrody, puchary, medale), środków czystości i środków opatrunkowych oraz materiałów biurowych,
 8. koszty wynagrodzenia księgowego.

4. Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Prudnika. Wzór umowy dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 15, tel. 77 40 66 213.

IV. Termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert – do 21 października 2016 r. do godz. 15.15.
 2. Miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3,  sekretariat–pokój nr 102.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 1. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie do 30 dni od daty ostatecznego składania ofert.
 2. Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Prudnika. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
 3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1. w zakresie oceny formalnej – ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia (spełnia 1 punkt, nie spełnia 0 punktów):
   • oferta jest złożona przez kwalifikującego się oferenta;
   • oferta została złożona terminowo;
   • oferta złożona na właściwym formularzu;
   •  oferta posiada wymagane załączniki.
  2. w zakresie oceny merytorycznej – ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia (spełnia 1 punkt, nie spełnia 0 punktów):
   • zgodność oferowanego zadania z oczekiwanymi działaniami określonymi w otwartym konkursie ofert;
   • kompletny opis działań przygotowanej oferty;
   • posiadane zasoby kadrowe;
   • posiadane zasoby rzeczowe.
 4. O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 5. Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizacje zadania zostanie wywieszona na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.prudnik.pl (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert) oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert).
 6. Od decyzji w sprawie dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

VI. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym

Rok 2016

1. Zadanie: Organizacja przygotowań i uczestnictwo w zawodach „RedBull 111 Megawat” – edycja III 17-18 września 2016, realizowane przez Stowarzyszenie „Team111 Enduro Prudnik”, ul. Nyska 27A, 48-200 Prudnik. Kwota dotacji: 10 000,00 zł.

2. Zadanie: Upowszechnianie piłki nożnej, tenisa stołowego oraz innych form sportu w środowisku wiejskim, realizowane przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Parkowa 4, 48-200 Prudnik. Kwota dotacji: 5 000,00 zł.

Rok 2015

1. Zadanie: Upowszechnianie piłki nożnej i tenisa stołowego w środowisku wiejskim,  zrealizowane przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 4. Kwota dotacji: 22 000,00 zł.

2. Zadanie: Upowszechnianie koszykówki dzieci i młodzieży, zrealizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy „SMYK”, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1. Kwota dotacji:  9 000,00 zł.

3. Zadanie: Upowszechnianie piłki nożnej dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, zrealizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTA” w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Włoska 10. Kwota dotacji: 7 000,00 zł.

4. Zadanie: Upowszechnianie sportów walki i gier umysłowych, zrealizowane przez Ludowy Klub Sportowy „ZARZEWIE” w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 4. Kwota dotacji: 16 000,00 zł.

5. Zadanie: Upowszechnianie unihokeja dzieci i młodzieży, zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Prudnik, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 2. Kwota dotacji: 4 000,00 zł.

6. Zadanie: Upowszechnianie piłki nożnej dziewcząt i chłopców, zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Orlik Prudnik” z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 4. Kwota dotacji: 5 000,00 zł.

7. Zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację cyklu imprez sportowych, zrealizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie” w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 4. Kwota dotacji 2 000,00 zł.

8. Zadanie: Zorganizowanie zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody, zrealizowane przez Ludowy Klub Jeździecki „Olimp” Prudnik, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Jesionkowa 2. Kwota dotacji:

1 500,00 zł

9. Zadanie: Organizacja międzynarodowego turnieju karate, zrealizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie” w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 4. Kwota dotacji: 1 500,00 zł.

 

 

                                                                                                 BURMISTRZ PRUDNIKA

                                                                                              mgr inż. Franciszek Fejdych

 

DOCXOferta.docx (71,56KB)

 

DOCXSprawozdanie.docx (65,23KB)