• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Otwarty konkurs ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2016

BURMISTRZ  PRUDNIKA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2016.

I.    Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.
1.    Rodzaj zadania: zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
2.    Nazwa zadania: Aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w tzw. „złotym wieku” poprzez wspieranie między innymi organizacji wykładów i prelekcji oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.
3.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 11 000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.
1.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a)    organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.),
b)    podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.).
2.    O przyznanie dotacji nie mogą występować podmioty prowadzące działalność dla osiągania zysku.
3.    Oferent winien być podmiotem uprawnionym według pkt II. 1 oraz prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Prudnik.
4.    Oferent powinien posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania.
5.    Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadania powinna zawierać w szczególności elementy określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.).
6.    Oferty należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 15, tel./fax 77 40 66 213 (do pobrania również na stronie internetowej www.prudnik.pl (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert).
7.    Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:
-    kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).
-    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów (jeżeli dotyczy).
8.    Oferty należy składać wraz z  załącznikami w zamkniętej kopercie z  dopiskiem:             
„ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w  2016 roku”.
9.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji na realizację zadania.
10.    Burmistrz Prudnika może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
11.    Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).
12.    Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na zadanie złożona zostanie co najmniej jedna  oferta.

III. Termin i warunki realizacji zadania.
1.     Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 09.12.2016 r.
2.     Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawarta umową oraz w zakresie opisanym w ofercie, gwarantujące wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3.     Od oferentów oczekuje się podjęcia działań skierowanych do mieszkańców gminy Prudnik w wieku emerytalnym w zakresie:
a)    prowadzenia zajęć, wykładów i prelekcji przez specjalistów z różnych dziedzin,
b)    prowadzenie zajęć seminaryjnych z dyscyplin objętych wykładami,
c)    prowadzenia działalności informacyjnej lub wydawniczej,
d)    prowadzenia działalności kulturalnej,
e)    zachęcanie i uczestnictwo w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, w celu zwiększenia sprawności psychomotorycznej osób starszych,
f)    organizacja wyjazdów turystyczno-krajoznawczych,
g)    zachęcanie i uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych.
4. Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Prudnika. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

IV. Termin składania ofert.
1.    Termin składania ofert – do dnia 21 lipca 2016 r. do godz. 15.15.
2.    Miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3,  sekretariat – pokój nr 102.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1.    Dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie do 30 dni od daty ostatecznego składania ofert.
2.    Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Prudnika. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
3.    Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
a) w zakresie oceny formalnej – ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia (spełnia 1 punkt, nie spełnia 0 punktów):
•    oferta jest złożona przez uprawnionego oferenta;
•    oferta została złożona terminowo;
•    oferta złożona na właściwym formularzu;
•    oferta posiada wymagane załączniki.
b) w zakresie oceny merytorycznej – ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia (spełnia 1 punkt, nie spełnia 0 punktów):
•    zgodność oferowanego zadania z oczekiwanymi działaniami określonymi w otwartym     konkursie ofert;
•    kompletny opis działań przygotowanej oferty;
•    doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
•    dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Prudnik (terminowość i prawidłowe rozliczenie otrzymywanych dotacji);
•    posiadane zasoby kadrowe;
•    posiadane zasoby rzeczowe.
4.    O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.    Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizacje zadania zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.prudnik.pl (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert) oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert).
6.    Od decyzji w sprawie dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

VI. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
Rok 2016
W roku 2016 tj. w roku ogłoszenia niniejszego otwartego konkursu ofert, przekazano dotacje na następujące zadania publiczne tego samego rodzaju:
1. Zadanie publiczne: „Ogólnopolska Sportowa Olimpiada Seniorów”, realizowane przez Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik. Kwota dotacji 1 000,00 zł.

Rok 2015
W roku 2015 przekazano dotacje na następujące zadania publiczne tego samego rodzaju:
1.  Zadanie publiczne: „Ogólnopolska Sportowa Olimpiada Seniorów”, realizowane przez Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik. Kwota dotacji 1 000,00 zł.
2. Zadanie publiczne: Aktywizacja społeczna osób starszych, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, promowanie zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz uczestnictwa osób starszych w życiu kulturalnym i społecznym zrealizowane przez Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik. Kwota dotacji 5 000,00 zł.
3. Zadanie publiczne: Aktywizacja intelektualna i społeczna osób starszych poprzez wspieranie między innymi organizacji prelekcji, spotkań z kulturą, wyjazdów studyjnych celem inspirowania seniorów do większego zaangażowania w życie społeczne, zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Gimnazjalna 2. Kwota dotacji 6 000,00 zł.


                                                                                 BURMISTRZ PRUDNIKA
                                                                             /.../ mgr inż. Franciszek Fejdych

 

DOCwzór oferty.doc (129,50KB)
DOCwzór sprawozdania.doc (88,50KB)