• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 września 2015 roku zmienione zarządzeniem z dnia 18 września 2015r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr VI/63/2015 z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na  2016 rok

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045) zarządzam, co następuje:


§ 1 .W celu  przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na  2016 r. głosowanie odbędzie się w dniach od 20   do 25 września  2015r. w następujących punktach na terenie Gminy Prudnik:
a)    Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku, ul. Dąbrowskiego 26, w niedzielę 20 września w godzinach od 10:00 do 18:00 i od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 8:00 do 18:00
b)    Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3,  od poniedziałku  do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
c)    Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku  przy ul. Mickiewicza 1  w poniedziałek, wtorek, środę i piątek od 10:00 do 18:00 i w czwartek  od 12:00 do 15:00.
d)    Filii Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku przy ul. Kombatantów 18/ 2 w poniedziałek, wtorek, środę i piątek od 14:00 do 18:00 i w czwartek  od 8:00 do 12:00.
e)     Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku przy ulicy Chrobrego 5 od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 10:00 do 15:30.
f)    Wiejskim Domu Kultury w Moszczance, Moszczanka Kolonia Nr 2,  od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 17:00 do 19:00.
g)    Wiejskim Domu Kultury w  Łące Prudnickiej, ul Nad Złotym potokiem 68, od poniedziałku  do piątku   w godzinach od 17:00 do 19:00.
h)    Wiejskim Domu Kultury w  Szybowicach, Szybowice Nr 299, od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 17:00 do 19:00.
i)    Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach, Piorunkowice 53, od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 17:00 do 19:00.
j)    Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce, Rudziczka 79, od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 17:00 do 19:00.
k)    Centrum Sportowe w Niemysłowicach, Niemysłowice 131A,. od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 17:00 do 19:00.
l)    Świetlica Wiejska w Wierzbcu, Wierzbiec 5 od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 17:00 do 19:00.
m)    Świetlica Wiejska w Czyżowicach , Czyżowice 57 od poniedziałku  do piątku w godzinach od 17:00 do 19:00.
n)    Świetlica Wiejska w Mieszkowicach, Mieszkowice 145, od poniedziałku  do piątku   w godzinach od 17:00 do 19:00.
§ 2. Udział w głosowaniu mogą wziąć mieszkańcy Gminy Prudnik, którzy najpóźniej  w dniach głosowania kończą 18 lat .

§ 3 Głosowanie odbywa się w dowolnie wybranym punkcie wyborczym określonym  w  § 1 w następujący sposób :
1. W formie papierowej:
1) poprzez postawienie na karcie do głosowania  tylko jednego  znaku „X” przy  wybranym do realizacji zadaniu
2) oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu
 3) na karcie do głosowania komisja  odnotowuje kolejny numer głosującego w lokalu odpowiadający liczbie porządkowej na liście osób głosujących.
4) .  Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania, lub zaznaczył więcej niż jedno  zadanie  głos uważany jest za  nieważny.
2. W formie elektronicznej, poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania drogą  elektroniczną wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację osoby głosującej ( imię i  nazwisko oraz numer PESEL) na adres konsultacje@prudnik.pl  oraz oświadczeniem  o treści: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w zakresie  niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim Prudnik 2016 (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i  5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych, Dz.U.2014.1182 j.t.).”  
1) Jeżeli głosujący:
a) nie zaznaczył żadnego zadania, lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie, lub
b) nie podał danych umożliwiających identyfikację osoby głosującej, lub
c) oddał głos na innej karcie niż określona w głosowaniu elektronicznym
- głos zostanie uznany  za nieważny.
3. Karta do głosowania w głosowaniu elektronicznym pobierana jest ze strony internetowej Urzędu  www.prudnik.pl w zakładce budżet obywatelski
§ 4. W przypadku  oddania przez jedną osobę:
a)    kilku głosów w sposób papierowy  lub elektroniczny,
b)    oddania głosu zarówno  w formie papierowej i elektronicznej,
-  oddane  przez tą osobę głosy zostaną  uznane za nieważne.
§ 5. W przypadku głosowania na projekty, o których mowa w § 3 ust 2 pkt 1 i 2 uchwały
Rady Miejskiej w Prudniku Nr VI/63/2015 z dnia 26 lutego 2015r. z dnia w sprawie ustalenia zasad i trybu  przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na  2016 rok -    wybór projektów wg ilości oddanych głosów następuje odrębnie dla projektów zgłoszonych dla terenu miasta Prudnika i wsi Gminy Prudnik  w maksymalnych   wysokościach ustalonych w w/w uchwale .
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miejskiego
§ 7. Traci moc zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 175/2015 z dnia 1 września 2015 roku
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.