• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Ulgi dla przedsiębiorców

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Prudnik - Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną w postaci ulg podatkowych (zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT w zależności od formy prowadzenia działalności).

Wysokość ulgi

Wysokość ulg dla przedsiębiorców
Źródło: http://invest-park.com.pl/dla-inwestora/ulgi-podatkowe-pomoc-publiczna/

Wysokość poziomu pomocy publicznej liczona jest jako procent od:

 • kosztów związanych z nową inwestycją
 • kosztów związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy
 • oblicz wysokość ulgi w podatku dochodowym dla Twojego przedsiębiorstwa

link do kalkulatora http://invest-park.com.pl/dla-inwestora/oblicz-ulge/

Wielkość przedsiębiorstwa

Kategoria przedsiębiorstwa

Liczba zatrudnionych osób (RJR)

Roczny obrót (EUR)

 

Całkowity bilans roczny (EUR)

Duże

>250

> 50 mln

lub

> 43 mln

Średnie

<250

50 mln

lub

43 mln

Małe

<50

10 mln

lub

10 mln

Mikro

<10

2 mln

lub

2 mln

Więcej informacji na temat określenia wielkości przedsiębiorstwa znają Państwo na stronie www.invest-park.com.pl
link http://invest-park.com.pl/dla-inwestora/wielkosc-przedsiebiorstwa/


Za koszty Kwalifikowane związane z nową inwestycją uznaje się:

 

 • zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego,
 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych pod warunkiem, że będą zaliczone do składników majątkowych,
 • rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (nabycie praw patentowych, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej),
 • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP) od planowanego terminu zakończenia nowej inwestycji
 • leasing finansowy aktywów innych niż grunty, budynki i budowle pod warunkiem zobowiązania do ich nabycia z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania inwestycji w regionie przez minimum 5 lat (duży przedsiębiorca) lub 3 lata (MŚP). Ponadto musi wszelkie zakupione środki utrzymać przez 5/3 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątkiem jest jedynie wymiana sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym. Środki trwałe zakupione przez duże przedsiębiorstwo muszą być nowe. Przedsiębiorstwa małe i średnie mogą zakupić używane środki trwałe.

 

Za koszty kwalifikowane związane z tworzeniem nowych miejsc pracy uznaje się dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (po wydaniu zezwolenia) w związku z realizacją inwestycji. Wydatki obejmują koszty pracy brutto pracowników powiększone
o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto nowo utworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez okres 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP).

Minimalna wartość inwestycji

Minimalna wartość inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej to 100 tys. euro wg kursu ogłoszonego przez NBP z dnia udzielenia zezwolenia. Na wysokość pomocy publicznej ma wpływ lokalizacja inwestycji oraz wielkość przedsiębiorstwa. 

 

W ramach jednego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać
z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 

GMINA PRUDNIK - ulgi i zwolnienia dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Gminy.

PDFWynajem hal w Podtsrefie.pdf (252,35KB)

PDFPomoc de minimis.pdf (2,61MB)

PDFPomoc de minimis-zmiana.pdf (186,88KB)