• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Partnerstwo Nyskie 2020

https://prudnik.pl/download/attachment/34300/zawiadomienia-o-wyborze-promocja-pn-2020.pdfbaner.jpeg

Partnerstwo Nyskie 2020

Konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG


Termin realizacji: styczeń 2014 - kwiecień 2016

Projekt w liczbach:

Całkowita wartość projektu        2.669.830,28 zł
Dofinansowanie 85%                  2.269.355,74 zł
Wkład własny 15%                        400.474,54 zł
Koszt projektu przypadający na Partnera to 157.048,84 zł, w tym wkład własny 23.557,33 zł.

Partnerstwo:

W dniu 25.03.2013 r. podpisano Umowę Partnerstwa.

W skład partnerstwa wchodzą:

3 powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki

14 gmin: Nysa (Lider Partnerstwa), Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce.

Partnerstwo Nyskie na tle mapy Województwa Opolskiego

Mapa województwa opolskiego

Partnerstwo Nyskie – powiaty wchodzące w skład Partnerstwa

2.jpeg

Partnerstwo Nyskie – gminy wchodzące w skład Partnerstwa

3.jpeg

Cel:

Wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy, tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym.

Zakres:

Opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i 3 strategii sektorowych, tj.
a) Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
b) Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
c) Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
d) Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentów oraz ich uchwalania.

Dla potrzeb realizacji Projektu – opracowywania dokumentów strategicznych - zostaną utworzone zespoły robocze ds. strategii, w których każdy z Partnerów będzie miał swojego przedstawiciela.

Obszar funkcjonalny to obszar, który tworzą Partnerzy projektu. Opracowane dokumenty planistyczne będą dotyczyć wszystkich Partnerów. Poruszane w opracowywanych dokumentach dziedziny będą w równym stopniu opisywać każdego z Partnerów Projektu. Dla potrzeb realizacji niniejszego Projektu Partnerzy przyjęli zasadę, iż wszystkie pożytki i koszty związane z realizacją zadania dzielone są po równo na każdego Partnera.  Zasada ta odnosi się również do wkładu pracy merytorycznej i zaangażowania niezbędnego do realizacji Projektu. Dlatego podjęto wspólnie decyzję, iż Projekt od początku do końca będzie realizowany wspólnymi siłami przez wszystkich Partnerów.

Partnerstwo Nyskie to inicjatywa perspektywiczna skupiająca się na wspólnych działaniach mających na celu:
1) wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego,
2) wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego,
3) wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach obszaru funkcjonalnego,
4) propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami.


Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 
Nysa: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej

w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Numer ogłoszenia: 67071 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

Biuletyn UZP:     http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67071&rok=2014-03-28

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=5d42ae7d39986246f08209f55f46192c&ver=1#menuscroll

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianą treści SIWZ.

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=0f37b28a720294bdcaed784590b7d97c&ver=1#menuscroll


OGŁOSZENIE O PRZETARGU.

 

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie  informuję, iż zostało ogłoszone postępowanie w trybie  przetargu nieograniczonego pn. :
Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.         

Linki do stron :

Biuletyn UZP:     http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=76941&rok=2014-04-08

Strona internetowa Zamawiającego : http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=60fffbaa07c419d995717b5939b69605&ver=1#menuscroll


Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn :


Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

 

I postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie UZP  w dniu 28 marca 2014r.  (nr ogłoszenia  67071)

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 08 kwietnia 2014r.

Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

W dniu 08 kwietnia 2014r. zamawiający unieważnił postępowanie  na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

II  postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie UZP  w dniu 08 kwietnia 2014r.  (nr ogłoszenia 76941 )

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 kwietnia 2014r.

Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

W dniu 15 kwietnia 2014r. zamawiający unieważnił postępowanie  na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

W dniu 15 kwietnia 2014r. Zamawiający rozpoczyna procedurę udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust.1 pkt.4  ustawy Prawo zamówień publicznych

Art. 67. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

4)     w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;


Ogłoszenie o przetargu na "Informację i promocję Projektu "Partnerstwo Nyskie 2020" 

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=dae41fb45d344cae5751e2aa1f84fa19&ver=3#menuscroll


Ponizej link do strony www na której zostały zamieszczone wyjasnienia treści SWIZ  pn.

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych - CZĘŚĆ 2

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=6e35e0eb454e69d9c4448700758298dc&ver=1#menuscroll

Jacek Krzywoń
Biuro Zamówień Publicznych
Urzędu Miejskiego w Nysie
ul.Kolejowa 15, 48-300 Nysa


Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych

na opracowanie Strategii OF  „PARTNERSTWO NYSKIE 2020”

 

Lp.

Strategia

Data składania ofert , godzina

Link do ogłoszenie i SIWZ opublikowanej 

przez Zamawiającego na stronie www

 

Link do ogłoszeń opublikowanych

w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej

1

Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

21 sierpnia 2014r.

10:00

 

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=

cd4bbb07dd59f

13ab6b62dbeaa678c10&grp=4dc7aa86a5

108501fff13e666b638daa&ver=1#menuscroll

 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=

TED:NOTICE:236873-

2014:TEXT:PL:HTML

 

2

Strategia  Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

21 sierpnia 2014r.

12:00

 

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=

cd4bbb07dd59f1

3ab6b62dbeaa678c10&grp=48a9c0a4

a6fc65dab0b010537c8ba1c9&ver=1#menuscroll

 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2366

52-2014:TEXT:PL:HTML

 

3

Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

22 sierpnia 2014r.

10:00

 

http://www.bip.nysa.pl/index.ph

p?gid=cd4bbb07dd59f13

ab6b62dbeaa678c10&grp=fc7bbd052

e7a0c5422a117efe86d2d36&ver=1#menuscroll

 

 

http://ted.europa.eu/ud

l?uri=TED:NOTICE:236523

-2014:TEXT:PL:HTML

 

4

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

25 sierpnia 2014r.

10:00

 

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f1

3ab6b62dbeaa678c10&grp=d7c860

a16881c0c4c42b149e084863

37&ver=1#menuscroll

 

 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236842

-2014:TEXT:PL:HTML

 

 

Jacek Krzywoń
Biuro Zamówień Publicznych
Urzędu Miejskiego w Nysie
ul.Kolejowa 15, 48-300 Nysa


„Partnerstwo Nyskie 2020”

Gminy: Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce oraz Powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnik

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonym z dnia 07 lipca 2014 r.

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”


Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Części : 1,2,4,5,7,8,9

oraz

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w przetargu nieograniczonym z dnia 07 lipca 2014 r.

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”


Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Części : 3 i 6


W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik :  „PDFzawiadomienia o wyborze - promocja PN 2020.pdf (1,03MB)

 

oraz link do strony, na której zamieszczone są wyniki postępowania

 

 

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=6f86780cdc94b1aadd0deacf07d56fa0&grp=d6ec79fdf2d5a009c6962a6ca66a78b1&arch=&ver=2#menuscroll

 

Jacek Krzywoń
Biuro Zamówień Publicznych
Urzędu Miejskiego w Nysie
ul.Kolejowa 15, 48-300 Nysa


Informuję, iż zostało ogłoszone ponowne postępowanie o udzielenie zamóienia publicznego pn.:  

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020, 

- dla dwóch części - dla  których uprzednio postępowanie zostało unieważnione

Ponizej link do strony www na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i SWIZ .

- strona www zamawiającego

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=9567417b82a69680df818670adabc8e3&ver=1#menuscroll

- biuletyn uzp

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=138775&rok=2014-06-27


logo partnerstwo nyskie.jpeg

PDFPN2020 - Warsztaty z liderami opinii i mieszkańcami.pdf (78,61KB)


Zapytanie ofertowe

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”

Projekt Partnerstwo Nyskie 2020   realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)  „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych  

      Prelecje (wykłady) – Prudnik   

Termin składania ofert  upływa w dniu 30 czerwca 2015r.  o godzinie 12:00. 

Więcej informacji:

http://bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=f097683a55ec949fb709f0661af5d370&ver=1

 


ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowanymi wersjami trzech Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 do roku 2026.

Konsultacje odbędą się w dniu 20 października 2015 w sali nr 117 (sala obrad Rady Miejskiej) zlokalizowanej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 wg następującego planu:

Liderzy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe:

Strategia Rozwoju: godz. 8:00-9:30

Strategia Społeczna: godz. 9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy: godz. 11:30-13:00

Mieszkańcy:

Strategia Rozwoju: godz. 14:00-15:30

Strategia Społeczna: godz. 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy: godz. 17:30-19:00


PDFZaproszenie na konsultacje spoleczne strategia rozwoju OFPN 2020 -Prudnik _08.10.2015.pdf (203,14KB)

PDFZaproszenie na konsultacje spoleczne_strategia społeczna OFPN 2020 - Prudnik_08.10.2015.pdf (203,27KB)

PDFZaproszenie na konsultacje spoleczne_strategia rynku pracy OFPN 2020 - Prudnik_08.10.2015.pdf (201,84KB)


Zapraszam do złożenia oferty w ogłoszonym zapytaniu ofertowym jak niżej:

Zapytanie ofertowe

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”

Projekt Partnerstwo Nyskie 2020   realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)  „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych  

Prelekcje (wykłady) – Nysa

„Narzędzia wspomagające działania sektorowe w zakresie zadań własnych JST w ramach działań OF. Diagnoza stanu obecnego oraz kierunki rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”

Termin składania ofert  upływa w dniu 02 lutego 2016r.  o godzinie 12:00. 

Pełna treść  zapytania :

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=3dd95e23ffa1d3265237aecb6e1c4061&ver=1#menuscroll

                                                                        oraz

Prelekcje (wykłady) – Nysa

 

„Dobre praktyki - modele tworzenia efektywnego podziału pracy oraz wzmacniania zaangażowania partnerów”

Termin składania ofert  upływa w dniu 02 lutego 2016r.  o godzinie 12:00. 

 

Pełna treść  zapytania :

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=9ec6137948d23e435e1315bf74927125&ver=1#menuscroll