• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik

 

BURMISTRZ PRUDNIKA

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011.
 
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.
Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych zawartych w„Programie współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” tj. prowadzenia na terenie Gminy Prudnikdziałalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Nazwa zadania:
Aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w tzw. „złotym wieku” poprzez wspieranie między innymi organizacji wykładów i prelekcji oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
 – na realizację zadania przeznaczona jest kwota 12 000 zł.
 
II. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.) oraz ustawy o finansach publicznych.
2. Przyznanie dotacji na realizację poszczególnych zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 j.t.), zawartej w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 j.t.),
b)      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 j.t.).
3. O przyznanie dotacji nie mogą występować podmioty prowadzące działalność dla osiągania zysku.
4. Oferent winien być podmiotem uprawnionym według pkt II. 3 oraz prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Prudnik.
5. Oferent powinien posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania oraz posiadać doświadczenie w realizacji podobnego typu zadania.
6.       Burmistrz Prudnika może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
7.       Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadania powinna zawierać w szczególności elementy określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 j.t.).
8.       W przypadku wsparcia realizacji zadania dofinansowanie nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2011 r.
2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawarta umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie, gwarantujące wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3. Zadanie obejmuje działania na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Prudnik. Od oferentów oczekuje się podjęcia działań w zakresie:
a)      prowadzenia zajęć, wykładów i prelekcji przez specjalistów z różnych dziedzin,
b)      prowadzenie zajęć seminaryjnych z dyscyplin objętych wykładami,
c)       prowadzenia działalności informacyjnej lub wydawniczej,
d)      prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej,
e)      zachęcanie i uczestnictwo w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, w celu zwiększenia sprawności psychomotorycznej osób starszych.
4. Przyznana dotacja zobowiązuje podmiot uprawniony do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami; podmiot winien umożliwić organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.
5. Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Prudnika. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
6. Sprawozdanie z realizacji zadań należy składać na załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 4066234 (do pobrania również na stronie internetowej www.prudnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.prudnik.pl).
 
IV. Termin składania ofert.
1.       Termin składania ofert – do dnia 13 września 2011 r. do godz. 15.00.
2.       Miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, sekretariat – pokój nr 102.
3.       Oferty należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 40 66 234 (do pobrania również na stronie internetowej www.prudnik.pl (ogłoszenia – realizacja zadań publicznych), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (ogłoszenia Burmistrza – otwarty konkurs ofert).
4.       Do oferty winien być dołączony następujący załącznik:
-   kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).
5.       Oferty należy składać wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem:            
„ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2011 roku”.
6.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1.       Dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie do 30 dni od daty ostatecznego składania ofert.
2.       Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Prudnika. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
3.       Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
a)      w zakresie oceny formalnej (ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia)
·   oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu;
·   oferta została złożona na właściwym formularzu;
·   oferta jest kompletna i posiada wymagane załączniki.
b)      w zakresie oceny merytorycznej (każde kryterium punktowane w skali od 0 do 5 punktów):
·   zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w otwartym konkursie ofert;
·   jakość przygotowania oferty: zrozumiała, przejrzysta, kompletny opis działań, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania;
·   dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Prudnik (rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymywanych dotacji);
·   ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, zasadność wydatkowania środków;
·   posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.
4.       O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.       Lista podmiotów, które otrzymają dotacje na realizację zadania zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku i opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.prudnik.pl (ogłoszenia – realizacja zadań publicznych) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (ogłoszenia Burmistrza – otwarty konkurs ofert).
6.       Od decyzji w sprawie dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.
 
VI.Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
Rok 2011
W roku 2011 tj. w roku ogłoszenia niniejszego otwartego konkursu ofert nie były realizowane zadania publiczne tego samego rodzaju, nie przekazano dotacji dla organizacji pozarządowych w w/w zakresie.
Rok 2010
W roku 2010 nie były realizowane zadania publiczne tego samego rodzaju, nie przekazano dotacji dla organizacji pozarządowych w w/w zakresie.
 
                                                                       BURMISTRZ PRUDNIKA
                                                                  /.../ mgr inż. Franciszek Fejdych
 
 

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert.pdf (1,83MB)

DOCwzór oferty.doc (123,50KB)

DOCwzór sprawozdania.doc (87,50KB)

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf (361,71KB)