• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Kodeks etyki pracowników samorządowych

 

Załącznik do zarządzenia Nr 0152 -12/2007
Burmistrza Prudnika
z dnia 20 kwietnia 2007r.

Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych

Mając na względzie dobro wspólnoty samorządowej Gminy Prudnik ustanawia się Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Celem Kodeksu jest określenie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu, związanych z wykonywanymi obowiązkami na zajmowanym stanowisku pracy.

§ 1.1. Pracownik samorządowy pełni służebną rolę w stosunku do obywateli. Traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro Gminy oraz chroni uzasadnione interesy każdej osoby, a w szczególności:
1) postępuje tak, aby mógł być wzorem praworządności i zaufania obywateli do organów gminy,
2) pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,
3) przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.
2. Zasady określone w niniejszym Kodeksie mają zastosowanie do wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych.
3. Pracownik samorządowy obowiązany jest przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych, w tym zawartych w niniejszym Kodeksie.
4. Pracownicy samorządowi pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o wydatkowanie środków publicznych zgodnie z zasadami gospodarności, legalności i celowości uwzględniając interes państwa, wspólnoty samorządowej oraz słuszny indywidualny interes obywateli.

§ 2. Pracownicy samorządowi wykonują powierzone im zadania w oparciu o następujące zasady:
1) praworządności i legalności,
2) bezstronności,
3) uczciwości i rzetelności,
4) odpowiedzialności,
6) jawności postępowania,
7) dbałości o mienie gminy,
8) godnego zachowania się w miejscu pracy i poza nim,
9) uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami.

§ 3. Pracownik samorządowy wykonuje powierzone mu obowiązki mając na uwadze:
1) sumienność i osiągnięcie najlepszych rezultatów pracy,
2) aktywność i innowacyjność przyjmowanych rozwiązań,
3) odpowiedzialność za prowadzone zadania lub postępowania,
4) bezstronność i gotowość przyjęcia krytyki , w tym w słusznych sprawach uznanie swoich błędów i naprawienie szkody,
5) racjonalne gospodarowanie majątkiem i środkami publicznymi.

§ 4. Pracownik samorządowy dba o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności:
1) rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie,
2) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw,
3) zna kierunki rozwoju gminy w tym założenia wieloletnich planów rozwoju gminy,
4) potrafi świadczyć pomoc poza miejscem pracy w sprawach związanych z kompetencjami organów gminy i przedstawia te problemy właściwym pracownikom Urzędu do załatwienia,
5) jest wyczulony na wszelkie przejawy utrudnień w funkcjonowaniu Gminy (akty wandalizmu, awarie, zniszczenia ) i reaguje w celu ich usunięcia,
6) jest przygotowany do jasnego - merytorycznego i prawnego - uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
7) w wykonywaniu wspólnych zadań dba o ich jakość merytoryczną i o dobre stosunki międzyludzkie.

§ 5. Pracownik samorządowy jest bezstronny w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków, a w szczególności:
1) przedkłada interes publiczny nad interes prywatny,
2) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które swym zakresem kolidują z obowiązkami służbowymi i powodują podejrzenia o stronniczość,
3) nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych, a w sytuacji ich złożenia zgłasza ten fakt bezpośredniemu przełożonemu, który ma obowiązek niezwłocznie powiadomić organa ścigania,
4) unika jawnego demonstrowania swoich poglądów politycznych, wystrzega się okazji do promowania jakichkolwiek grup interesu,
5) szanuje prawo obywateli do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej.

§ 6.1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani, wynagradzani i awansowani w oparciu o przesłanki merytoryczne: kwalifikacji umiejętności zawodowe.
2. Pracownicy samorządowi rozwijają swoje kwalifikacje zawodowe i pogłębiają wiedzę potrzebną do wykonywania swoich obowiązków poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach.
3. Pracownicy samorządowi udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działania.

§ 7.1. W kontaktach z obywatelami pracownicy zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.
2. Pracownicy samorządowi dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej w miejscu pracy i poza nim.

§ 8.1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są przestrzegać przepisów niniejszego Kodeksu i kierować się jego zasadami.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym Kodeksem i zobowiązanie do jego przestrzegania zostaje załączone do akt osobowych.