• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 23 stycznia do 23 lutego 2012 roku

Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 23 stycznia do 23 lutego 2012 roku. Z ważniejszych spraw, którymi zajmowałem się w tym okresie należy wymienić:
                                                    
1. Informuję, że  na zaproszenie Związku Gmin Czeskich uczestniczyłem w spotkaniu na okoliczność włączenia sieci dróg po stronie czeskiej do sieci TEN-T.
Czesi proponują, aby ich starania powiązać w całość z siecią dróg prowadzącą  w kierunku autostrady A-4. Tym samym wydaje się za godne rozważenia włączenie się do tej inicjatywy, choćby w kontekście utworzenia wjazdu na autostradę w okolicach Prószkowa w województwie opolskim.
Wg informacji uzyskanej ze strony czeskiej realizowane działania Związku  mają na celu wpisanie proponowanego rozwiązania do dokumentów programowych dotyczących sieci TEN-T. To umożliwi beneficjentom ubieganie się o wsparcie Komisji Europejskiej na realizację zadania będącego częścią składową sieci TEN-T.
Po stronie czeskiej przedsięwzięcie dotyczy włączenia   dróg do sieci TEN-T dla drogi I/11/I/57 w kierunku zachód – wschód (Bartultowice – Krnov- Opawa, Ostrawa – Trzyniec – granica ze Słowacją), należących do tzw. „Krzyża Śląskiego”.
Aktualnie sieć TEN-T na Opolszczyźnie obejmuje korytarz nr III, w którym zlokalizowana jest autostrada A-4, oraz na terenie województwa śląskiego gdzie oprócz korytarza nr III istnieje również korytarz nr VI i VIb, które to korytarze łączą się na terenie województwa śląskiego  z korytarzem nr III.
Układ drogowy pod nazwą „śląski krzyż” od strony wschodniej jest skomunikowany z kierunkiem korytarza VIb (Cieszyn), a następnie  z korytarzem nr VI (Słowacja Skalite-Zwardoń). Logiczną kontynuacją tego projektu byłoby podłączenie „śląskiego krzyża” od strony zachodniej do korytarza nr III poprzez Bartultovice-Prudnik, a następnie do węzłów autostradowych A-4  „Przylesie” i „Prądy” oddalonych od Prudnika o około 60km. Po stronie polskiej na tym kierunku wykonano już istotne inwestycje związane z przebudową układu drogowego w Prudniku oraz drodze wojewódzkiej nr 401. Kolejne planowane w najbliższym czasie inwestycje na tym kierunku to budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i nr 41 (z kierunku Prudnika), budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 na dojeździe do węzła „Prądy” oraz budowa obwodnicy wschodniej Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41.
 Istnieje jeszcze jeden potencjalnie atrakcyjny kierunek dojazdu do korytarza III autostrady A-4 z Prudnika drogą wojewódzką nr 414 gdzie możliwe jest zlokalizowanie nowego węzła autostrady A-4 „Jaśkowice-Ochodze” wraz  z budową dwujezdniowej drogi od węzła „Jaśkowice-Ochodze” do planowanej obwodnicy południowej miasta Opola. Potencjalnie każdy z przedstawionych kierunków w połączeniu ze „śląskim krzyżem” posiada cechy samodzielnego korytarza sieci TEN-T i w ramach wspólnej inicjatywy mógłby zostać zaimplementowany do istniejącego układu drogowego.
Włączenie „śląskiego krzyża” w układ drogowy po stronie polskiej przyniesie obustronne znaczne korzyści w poprawie dostępności wschodnich Czech do autostrady A-4, a z drugiej strony poprawi dostępność województwa dolnośląskiego   i województwa opolskiego do południowej części Europy oraz wybrzeża Adriatyku poprzez dogodny dostęp do korytarza Ostrava-Ołomuniec-Brno-Wiedeń-Zagrzeb. W chwili obecnej istotnym ograniczeniem jest przejazd przez pasmo Gór Opawskich po stronie czeskiej. Nowy korytarz TEN-T na kierunku „śląski krzyż” – autostrada A4 spełnia wszystkie warunki dla jego ustanowienia i posiada cechy charakterystyczne  dla sieci transeuropejskiej.
Wprowadzenie  układu drogowego „śląski krzyż” do sieci TEN-T, zgodnie   z wnioskiem Związku Gmin Czeskich oraz przyjęcie po stronie polskiej rozwiązań adekwatnych do propozycji czeskiej, daje możliwość w najbliższej perspektywie  pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej na  kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych na pograniczu polsko- czeskim.
Podjęcie przeze mnie tej inicjatywy to bardzo ważna sprawa dla rozwoju naszej gminy, ale również dla całego województwa opolskiego.
 Doceniam też fakt, że w sprawie tej strona czeska zwróciła się bezpośrednio do Gminy Prudnik i dlatego tez zobowiązaliśmy się do współorganizacji konferencji w tej sprawie, która odbędzie się w kwietniu w  Krnovie. O zajęcie stanowiska zwróciłem się do zainteresowanych samorządów naszego województwa, władz województwa, Ministerstwa Transportu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych oraz do niektórych  Posłów na Sejm z naszego województwa.
Szczegóły dalszego toku postępowania omówiłem w dniu 14 stycznia ze Starostką Krnova, Panią Aleną Kruszynową.

2. Zgodnie z budżetem gminy Na 2012 rok przeprowadzono lub wdrożono następujące procedury przetargowe, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych:
1). rozstrzygnięto przetarg na dostawę artykułów papierniczych w tym papieru i tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego. W dniu 9.02.2012 r. Podpisano umowy z:
- w części I – artykuły biurowe - PPUH ROAN Kasprzak Anna 49-300 Brzeg ul. Kwiatowa 2 –  kwota 36 326,93 zł.
- w części II – papier kserograficzny - „Artim” Sp. z o.o. ul. Oleska 121, 45-231 Opole - kwota 20 033,42 zł.
- w części III – tonery - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRIM Marcin Ilski 56-400 Oleśnica  ul. Lotnicza 15d/15 – kwota 23 548,35 zł.
2). otwarto oferty w przetargu na budowę ul. Reja w Prudniku. Wpłynęło 12 ofert. Trwa procedura sprawdzania ofert.
3). ogłoszono przetarg na remont ul. Prusa. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.02.2012 r.
4). ogłoszono przetarg na dostawę energii elektrycznej. Otwarcie ofert odbędzie się 28.02.2012 r.
5).ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na remonty cząstkowe dróg gminnych. Umowa będzie podpisana z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych SA z Głubczyc. Kwoty jednostkowe do 5,00 m2 – 83,64 zł, powyżej 5,00-50,00 m2 – 28,29 zł.
6). podpisano 6 umów na wspieranie kultury fizycznej i prowadzenie profilaktycznej działalności   informacyjnej na 2012 r..
7). ogłoszono konkurs na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej. Termin składania ofert   do 6 marca 2012 r.

3. W związku z zamiarem połączenia w zespoły - szkół i przedszkoli na terenie naszego miasta spotkałem się z radami pedagogicznymi i rodzicami tych placówek. Dotyczy to Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Nr 6 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkola nr 4. Naszym zdaniem powyższe działania spowodują lepsze wykorzystanie bazy oświatowej, jak również pewne oszczędności, które osobiście w tej chwili uważam za nienajważniejsze.                    W trakcie spotkań zapoznaliśmy się z różnymi stanowiskami i obawami, jakie przedstawili rodzice i pracownicy jednostek. Generalnie można jednak stwierdzić, że zaproponowane rozwiązania nie powinny negatywnie wpłynąć na działalność placówek, ani ograniczyć dostępności do nich. W kwestiach tej reorganizacji Radzie Miejskiej zostaną przedstawione w najbliższym czasie  stosowne projekty uchwał.

4. Pragnę poinformować, że zniszczony w wyniku wypadku drogowego samochód pożarniczy Mercedes należący do jednostki w Rudziczce został zbyty w drodze ustalonej przeze mnie procedury.
Ogłoszone  na  dzień  22 listopada 2011r. i 10 stycznia 2012r. przetargi  na  zbycie   w/w  pojazdu zakończyły  się  wynikiem  negatywnym  ponieważ nikt  do  nich  nie przystąpił.
Cena  wywoławcza  do  I przetargu ustalona  przez biegłego rzeczoznawcę  została  zaakceptowana przeze mnie i wynosiła  13.200,00zł netto, natomiast w drugim przetargu kwota ta została obniżona do kwoty  10.000,00 zł netto.
W dniu 12 stycznia  podjąłem decyzję o sprzedaży auta w drodze negocjacji.
Na zamieszczone w internecie ogłoszenie o sprzedaży powypadkowego samochodu pożarniczego zgłosiła się jedna osoba, oferując kwotę 6.100,80 złotych brutto. Ostatecznie za tę kwotę pojazd został sprzedany.
W dniu 06.02.2012r. wyliczono koszty naprawy szkody, którą sprawca zniszczenia (wypadku) powinien wpłacić na konto Gminy Prudnik.
Wyliczenie wysokości szkody zostało dokonane na podstawie wartości początkowej(zakupu)samochodu pomniejszonej o wartość umorzenia amortyzacyjnego i wartość jaką gmina uzyskała ze sprzedaży.
Sprawcę szkody w dniu 08.02.2012r.  obciążono kwotą 43.876,59 zł wyznaczając mu termin uregulowania należności  do 29 lutego 2012r.

5. Informuję, że ustalono  ceny  sprzedaży  lokali użytkowych  na  rzecz  ich  najemców. I tak:
lokalu użytkowego  - garażu  o  pow. 20,89 m2  znajdującego  się  na zapleczu   budynku ul. Piastowskiej  22  w  Prudniku   na  kwotę  9. 334,50 zł
lokalu użytkowego  o  pow. 50,18 m2  znajdującego  się  w  budynku  ul. Piastowskiej  9 w  Prudniku   na  kwotę  147. 598,50 zł

6. Pod koniec zeszłego roku, jak i w styczniu bieżącego roku informowałem Radę Miejską o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jak wspominałem już w tym roku zostaną podjęte pierwsze decyzje w tej sprawie, a pozostałe zaczną obowiązywać w roku 2013. Mając na uwadze wolnorynkowe rozwiązania, jakie przewiduje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jako Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Usług Komunalnych czułem się w obowiązku powiadomić władze Spółki w tym Zarząd i Radę Nadzorczą o konieczności opracowania strategii funkcjonowania tej firmy w świetle nowych rozwiązań prawnych. Uważam, że władze Spółki winny przygotować kilka wariantów funkcjonowania umożliwiających realizację jej statutowych zadań, jak też w wersji pesymistycznej przygotować się na tzw. „czarny scenariusz”, gdy w wyniku przetargu może zaprzestać obsługiwania mieszkańców naszej gminy w zakresie usuwania odpadów komunalnych. Uważam, że jest jeszcze czas na podjęcie strategicznych decyzji w Spółce w tym organizacyjnych, gwarantujących przede wszystkim jej konkurencyjność na innym niż do tej pory rynku odpadów komunalnych.

7. W dniu 20 lutego z panem Ryszardem Zwojewskim i Markiem Radomem uczestniczyłem w  spotkaniu konsultacyjnym prowadzonym przez Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebestę, na temat diagnozy społeczno-gospodarczej oraz przyszłej strategii rozwoju województwa do roku 2020, której zapisy muszą korespondować z uregulowaniami dotyczącymi funduszy, jakie Unia Europejska planuje przeznaczyć w latach 2014 – 2020.  
W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z powiatów nyskiego, prudnickiego oraz głubczyckiego.
Mając na względzie dokonaną analizę zapisów diagnozy społeczno-gospodarczej, która stanowić będzie podstawę przyszłej strategii województwa opolskiego zabierając głos w dyskusji zwróciłem służbom Marszałka uwagę min. na następujące fakty:
- nieprecyzyjne plany odnoszące się do kwestii ochrony przeciw powodziowej w zakresie dotyczącym zbiorników małej retencji,
- tworzenie nieprecyzyjnych katalogów miast w których diagnozowane są negatywne zjawiska wymagające w przyszłości interwencji,
- niedostateczną moim zdaniem analizę wpływu na rozwój całego województwa (a w szczególności obszarów pogranicza) faktu sąsiedztwa z Republiką Czeską,   
- konieczność kompleksowego i docelowego rozwiązania skomunikowania przejścia granicznego Trzebina – Bartultovice z autostradą A4 stanowiącej istotny element osi transportowej województwa północ-południe oraz będącej odpowiedzią na zgłaszane przez stronę czeską postulaty w temacie połączenia ich sieci dróg z autostradą A4.
- konieczność precyzyjnego określenia elementu strategii rozwoju odnoszącego się do całego południowego, przygranicznego pasa województwa oraz określenia kierunku jego rozwoju,
- pominięcia w diagnozie społeczno-gospodarczej, istotnych moim zdaniem inicjatyw realizowanych na terenie miasta i gminy Prudnik o zasięgu ponad regionalnym.
Marszałek Województwa zgodził się ze zgłoszonymi przez mnie uwagami podkreślając roboczy charakter dyskutowanych materiałów prosząc jednocześnie o ich artykulację w formie pisemnej. Z uwagi na wagę oraz znaczenie dla Gminy Prudnik poruszonych przez mnie tematów będą one dla mnie przedmiotem szczególnej troski oraz zainteresowania.