• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

styczeń 2012

Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od             27 grudnia 2011 do 25 stycznia 2012 roku. Z ważniejszych spraw należy wymienić:


1. W dniu 13 stycznia 2012 roku uczestniczyłem w spotkaniu konsultacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie nt. reorganizacji sądów  w Polsce. Przypomnę, że stosowne stanowisko Rada Miejska podjęła na ostatniej sesji , a treść jego została przekazana Premierowi Rządu, Ministrowi Sprawiedliwości, posłom na Sejm RP z terenu województwa opolskiego. Powracając jednak do spotkania w Warszawie, w którym obok Ministra Jarosława Gowina uczestniczyli również samorządowcy z naszego województwa - miałem okazję zabrać głos, przedstawiając argumenty przeciwko połączeniu Sądu w Prudniku z Sądem w Strzelcach Opolskich             i w konsekwencji utworzenia w naszym sądzie wydziałów zamiejscowych sądu strzeleckiego. Wsparcie w tej kwestii miałem         w osobie Wicestarosty Powiatu Prudnickiego pana Józefa Skiby, który również uczestniczył w tym spotkaniu.
Uzyskaliśmy zapewnienie, że Minister weźmie pod uwagę nasze argumenty i stanowisko. W dniu dzisiejszym przed rozpoczęciem obrad sesji uczestniczyłem  w spotkaniu z władzami Powiatu Prudnickiego i Głubczyckiego. Chcemy podjąć wspólną inicjatywę         o efektach której  powiadomię Państwa w najbliższym czasie.

2. W Nysie w dniu 5 stycznia odbyło się spotkanie w ramach regionu południowo zachodniego w sprawie gospodarki odpadami po wejściu w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Jak wcześniej informowałem województwo opolskie w planie gospodarowania odpadami uchwalonym przez Sejmik Województwa, zostanie podzielone na regiony w których powinny istnieć regionalne centra gospodarowania odpadami komunalnymi. Niejako geograficznie i logistycznie zostaliśmy w projekcie przypisani do Nysy, która posiada wysypisko w Domaszkowicach, które jest najbliżej spełnienia krytetriów środowiskowych i technicznych wynikających ze zmienionych przepisów prawa. Nasze wysypisko  będzie powoli kończyć swój żywot, a mimo najszczerszych chęci żadna z gmin nie uzyska zgody na realizację nowej inwestycji na swoim terenie. Staramy się, aby nowy system gospodarowania odpadami był jak najbardziej efektywny i co najważniejsze nie obciążał nadmiernie naszych mieszkańców. Rozpoczął już pracę zespół, który przygotuje wstępne założenia systemu oraz narzędzia prawne jego wprowadzenia. Stosowne projekty uchwał już w bieżącym roku zostaną przedłożone Radzie Miejskiej do uchwalenia.

3. 18 stycznia wspólnie ze Starostą Powiatu zorganizowaliśmy spotkanie z osobami bezrobotnymi z terenu powiatu, którzy jeszcze       w bieżącym roku będą mogli skorzystać z dotacji w wysokości do            40 000 zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Klucz do sukcesu 2”. Nasz udział w spotkaniu wiązał się        z przedstawieniem tym osobom propozycji, jaką będziemy mogli zaoferować rozpoczynającym działalność w postaci lokali użytkowych w ramach inkubatora przedsiębiorczości.  Przygotowane ankiety, które wypełnili uczestnicy spotkania  pozwoliły nam poznać zapotrzebowanie na lokale i ewentualne oczekiwania związane z ich wyposażeniem. Pozytywnie na naszą propozycję odpowiedziało           20 osób, które zainteresowane są lokalami na działalność biurową, handlową i usługową.

4. W dniu 16 stycznia 2012 roku odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku. Przypomnę, że Rada Miejska powołała tą jednostkę, jako placówkę oświatową, a więc konkurs odbył się według zasad określonych przez ustawę o systemie oświaty i przepisów wykonawczych do niej. Do konkursu stanęło 5 kandydatów. Komisja została powołana przeze mnie w 7 osobowym składzie, do której zgodnie z przepisami weszło 2 przedstawicieli Kuratora Oświaty, po jednym przedstawicielu Związków Zawodowych Oświaty z terenu naszej gminy oraz                 3 przedstawicieli gminy w tym ja jako przewodniczący komisji. Oferty kandydatów zostały otwarte w dniu konkursu przez komisję        i w wyniku weryfikacji wymaganych dokumentów odrzucono oferty   3 kandydatów, którzy  nie spełnili wymogów formalnych. W efekcie wysłuchano 2 kandydatów i w wyniku głosowania 7 głosami „za” na Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wybrano panią Barbarę Starzyk. Kandydatura ta została również pozytywnie zaopiniowana przez Opolskiego Kuratora Oświaty, a w związku z tym  od wtorku nawiązałem z panią Starzyk umowę o pracę. Naszym celem jest, aby schronisko od lutego zaczęło funkcjonować. Do pokonania jest wiele problemów od spraw formalnych począwszy po zatrudnienie pracowników oraz  opracowanie dokumentacji niezbędnej dla funkcjonowania tej placówki.

5. Informuję Państwa, że przystępując do realizacji zadań określonych w budżecie gminy na 2012 rok w ostatnim okresie ogłoszono lub rozstrzygnięto następujące procedury przetargowe:
1) ogłoszono  i rozstrzygnięto przetarg na oczyszczanie miasta                 i gminy Prudnik. W dniu 24.01.2012 r. podpisano umowę z Zakładem Usług Komunalnych z Prudnika. Kwota umowy 848 880,00 zł.
2) ogłoszono przetarg na dostawę art. papierniczych, papieru                   i tonerów. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.01.2012 r. Wpłynęło        9 ofert. Trwa procedura sprawdzania ofert.
3) ogłoszono przetarg na Budowę ul. Reja w Prudniku. Otwarcie ofert odbędzie się 9 lutego 2012r.
4) podpisano umowy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik. I tak dofinansowanie otrzymały :
- Klub Sportowy Pogoń 130 000,00 zł,
- Klub Sportowy Zarzewie 10 000,00 zł
- Klub Sportowy Meble Pogoń 40 000,00 zł.
5) ogłoszono konkurs na wspieranie kultury fizycznej i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej na 2012 r. Termin składania ofert upływa  2 luty 2012 r.

6. W styczniu obchodziliśmy jubileusz 60 lecia powstania Szkoły Podstawowej w Rudziczce. Uroczystość ta moim zdaniem jest świętem całej wsi i z tego miejsca chciałbym pogratulować mieszkańcom Rudziczki tego pięknego jubileuszu. Wszystkim osobom, które w przeszłości, a także  dzisiaj były i są związane z tą placówką - szczególnie nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym - składam serdeczne podziękowania i gratulacje.

7. Zgodnie z harmonogramem od 19 stycznia w naszym Urzędzie rozpoczęła się kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy przeprowadzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową z Opola. Ostatnia kontrola miała miejsca w 2008 roku.

8. Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom naszej gminy za wiele życzeń świątecznych i noworocznych przesłanych pod moim adresem. Wybaczcie Państwo, że na wiele           z nich nie udało mi się odpowiedzieć, ale z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za pamięć i życzliwość.