• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na rok 2012 w Gminie Prudnik

Burmistrz Prudnika
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert na rok 2012 w Gminie Prudnik
 
1.       Informacje ogólne.
Burmistrz Prudnika na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2012.
W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik w 2012 roku.
Każdorazowo ogłaszając konkurs Burmistrz Prudnika, uwzględniając rodzaj zadania, na które zostanie ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej co najmniej dwóch przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), z listy kandydatów na członków komisji konkursowych.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
 
2.   Wymagania stawiane kandydatom.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)  są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;
2)  są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), lecz nie reprezentują w/w organizacji lub podmiotów, podczas ich udziału w konkursie;
3) posiadają wiedzę w przedmiocie zadań publicznych oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
3.   Zadania członka komisji konkursowej.
Zadaniem członka komisji konkursowej jest ocena złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych określone zostały w § 16 Uchwały Nr XVII/285/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
 
4.   Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur.
Zgłoszenia kandydatur do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik – pokój 102, w terminie do dnia 23 grudnia 2011 roku, do godz. 15:00.
 
                                                                                                 /.../ BURMISTRZ PRUDNIKA
                                                                                                    mgr inż. Franciszek Fejdych