Znajdź nas na:
 •  
 • epuap.jpeg

 • budzet2.jpeg

 • konsultacje.jpeg
 •  
 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg
 •  

 

Aktualności i wydarzenia

Kamera-symbol.jpeg
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Prudniku na żywo

28 maja 2015 r. godz. 10:00.
Archiwalne nagrania znajdziesz na stronie Archiwalne nagrania obrad Rady Gminy Prudnik


OGŁOSZENIE

Burmistrz Prudnika na podstawie § 2 ust 1 uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr VI/63/2015 z dnia 26.02.2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na  2016 rok, informuje o rozpoczęciu  konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Prudnik na temat części wydatków budżetowych - zwanych „budżetem obywatelskim” - w ramach  budżetu gminy Prudnik na 2016 rok.
Propozycję zadań  do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 25 mieszkańców Gminy Prudnik.
Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu udostępniany jest  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego   w Prudniku przy ulicy Kościuszki 3.
Zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć:
1) wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych  przepisami prawa,
2) nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
3)  roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje tj. roku 2016.
Ustala się termin  zgłaszania zadań w okresie od  11 czerwca  do 17 lipca 2015r.
Głosowania na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie od  20  do 27 sierpnia 2015r.
Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój 102, listownie na adres Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3  lub drogą elektroniczną na adres .
Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań oraz  harmonogram prac w toku konsultacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI  2016.
Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerami 77 4066205 oraz osobiście  w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokój nr  120.

Burmistrz Prudnika
Franciszek Fejdych


 • 27-04-2015 09:32

  Wspólną drogą

  29_04_15_bruntal.jpeg

  więcej
 • 23-04-2015 13:08

  STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

  PRUDNIK_01.jpeg

  Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://wypelnij.pl/konsultacje-pn2020

  więcej
 • 23-04-2015 10:48

  Festiwal Cittaslow

  AFISZ CITTASLOW GOŁDAP-maly.jpeg

  więcej
 • 15-04-2015 21:38

  Otwarcie nowego szlaku spacerowego

  W sobotę 18 kwietnia o godz. 10.00 pod kościołem pw. Miłosierdzia Bożego w Prudniku odbędzie się uroczyste otwarcie szlaku pieszego „Od Jana Pawła II do Stefana Wyszyńskiego”. Trasa powstała dzięki grantowi, który zdobył oddział PTTK Prudnik w ramach ogólnopolskiego konkursu Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. W realizacji projektu brał udział również „Tygodnik Prudnicki” i Nadleśnictwo Prudnik. Szlak łączy oś. Jesionowe Wzgórze z Sanktuarium Św. Józefa. Na trasie czeka na turystów m.in. platforma widokowa z ciekawym widokiem na centrum Prudnika. Po przejściu szlaku liczącego ponad 5 km, przy klasztorze franciszkanów, na uczestników czekać będzie ciepła grochówka. Wymagany turystyczny ubiór i dobry humor. Serdecznie zapraszamy.

   

  więcej
 • 10-04-2015 11:30

  Ochrona przyrody

  ochronaprzyrody.jpeg

  więcej
 • 03-04-2015 13:26

  Życzenia

  kartka strona.jpeg

  więcej
 • 01-04-2015 12:28

  List otwarty Prezesa KRUS do rolników

  więcej
 • 01-04-2015 12:22

  Konkursu pt. „MÓJ RYNEK – MÓJ PRODUKT 2015”

  Rusza konkursu pt. „MÓJ RYNEK - MÓJ PRODUKT 2015", którego celem jest identyfikacja i promocja lokalnych produktów żywnościowych sprzedawanych na gminnych targowiskach.
   

  Głównym organizatorem konkursu jest Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi we współpracy z Marszałkiem Województwa Opolskiego.
  W konkursie mogą brać udział wyłącznie producenci produktów lokalnych oferowanych na targowiskach, które otrzymały wsparcie na realizację projektu „budowa lub modernizacja (przebudowa,remont, wyposażenie) lokalnych targowisk", ze środków działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", realizowanego w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".
  Zasady i tryb organizacji konkursu określa poniższy Regulamin.

  W tym celu właściwy ze względu na położenie targowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, we współpracy z zarządcami targowisk, a także Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grupami Działania i Lokalną Grupą Rybacką, wybiorą nie więcej niż cztery produkty i zgłoszą je do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2015 r.

  Zgłoszenia należy dokonać na podstawie formularza i załączyć zdjęcie. Natomiast zgłoszony produktu, trzeba będzie dostarczyć na posiedzenie Wojewódzkiej Kapituły Konkursowej, o którym  poinformujemy uczestników konkursu  w późniejszym terminie.
  Finał konkursu odbędzie się w Warszawie podczas organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi w dniu 16 maja 2015r. pikniku „Poznaj Dobrą Żywność".

   
   
  Pliki do pobrania:
   
  Regulamin konkursu "MÓJ RYNEK-MÓJ PRODUKT" (PDF, 162.92 kB)
   
  Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem do zdjęcia (DOC, 82.5 kB)
  więcej
 • 31-03-2015 12:24

  Oferta 2,5%

  Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska.

  Kupuj, buduj, remontuj.

  Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

  oprocentowanie od 2,5% bez opłat i prowizji

  logo.jpeg

  Szanowni Państwo!

  Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszą ofertą niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorców.

  W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu utworzono Fundusz pożyczkowy ze środków przekazanych w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.2 "Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2010 r., a środki przekazane Funduszowi na jego realizację przeznaczone są na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  W gospodarce sektor MŚP odgrywa główną rolę w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i zatrudnienia jednak zdecydowanie najczęściej stoi przed ścianą niedoskonałości rynku w pozyskiwaniu pożyczek, kredytów czy dotacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom proponujemy podjęcie współpracy, która daje szansę unowocześnienia i rozwoju Państwa przedsiębiorstwa. Wiemy jak ważnym elementem w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem jest optymalizacja ponoszonych kosztów, dlatego też proponujemy podjęcie działań, które zapewnią komfort zarówno techniczny jak i finansowy.

  Mamy nadzieję, iż przedstawiona oferta w pełni odzwierciedla Państwa potrzeby i spełnia wszelkie oczekiwania.

  Zawsze z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości pod nr tel. 77 45 45 891 wew. 129, 149, 150, 103. Wszelkie pozostałe informacje i dokumenty dotyczące pożyczki można znaleźć na naszej stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce „Pożyczki dla przedsiębiorców - MŚP”.

  Rodzaj przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę

   

  • należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
  • posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego;
  • przedsiębiorcy spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego.

  Przeznaczenie pożyczki

  • pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę;
  • pożyczka nie może być udzielona na zakupy o charakterze konsumpcyjnym a także na inwestycje objęte wsparciem ze środków europejskich, zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej” dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości,  wprowadzonych wersją nr 4 z kwietnia 2012 r.  (dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą z dnia 16 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami;
  • pożyczka może być udzielona na zadanie spełniające „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

  Oprocentowanie pożyczki

  • oprocentowanie pożyczek jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę ustaloną przez WFOŚiGW w Opolu po dokonaniu oceny sytuacji finansowo - ekonomicznej Pożyczkobiorcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń i aktualnie wynosi:

  od 3,5 % w skali roku

  • oprocentowanie pożyczek udzielonych w ramach pomocy de minimis jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 0,82 stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej:

  2,5% w skali roku    

  jednakże oprocentowanie nie może być niższe niż 2,5% w skali roku.

  Ø     Fundusz nie pobiera prowizji i opłat od udzielanych pożyczek.

  Wysokość pożyczki

  • maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 700 000,00 zł netto;
  • minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto;
  • koncentracja kapitału w ramach udzielanych pożyczek u jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 1 150 000 PLN, jednakże jednorazowa pożyczka udzielana na cele inwestycyjne i nie inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej nie może być większa, niż 500 000 PLN.

  Okres spłaty pożyczki

  • maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy - liczony od dnia wypłaty I raty pożyczki) wynosi:
  • na cele inwestycyjne zakupowe (maszyn, urządzeń, pojazdów, ciągników, wyposażenia lokali, biur i gabinetów) - 60 miesięcy;
  • na cele inwestycyjne: budowa, przebudowa i remont budynków i budowli oraz zakup nieruchomości wraz z remontem - 120 miesięcy;
  • na cele nieinwestycyjne obejmujące zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji - 36 miesięcy.
  • karencja w spłacie rat kapitałowych nie dłuższa niż 6 miesięcy, liczona od terminu uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia, określonego w umowie.

  Zabezpieczenie pożyczki

  • obowiązkową formą zabezpieczenia spłat należności z tytułu pożyczki jest weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pojedynczo lub w formie spółek osobowych - weksel własny „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez osobę fizyczną lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, poręczony przez małżonków tych osób;
  • wymagana jest dodatkowa forma zabezpieczenia wybrana spośród zabezpieczeń określonych w „Regulaminie udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw”.

  Wniosek o pożyczkę

  • Fundusz udziela pożyczek na wniosek pożyczkobiorcy, sporządzony według określonego wzoru (Wzór wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami określa Zarząd Funduszu i jest on dostępny na stronie internetowej lub w biurze Funduszu);
  • wnioski opracowane wg wzoru są rozpatrywane na bieżąco;
  • maksymalny okres od momentu złożenia prawidłowo sporządzonego i kompletnego wniosku o pożyczkę do dnia podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki wynosi 30 dni.

  Przeznaczenie pożyczki – przykłady

  • na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów i ciągników;
  • na zakup nieruchomości wraz z remontem;
  • na budowę, przebudowę i remont budynków i budowli z dociepleniem ścian i dachów, wymianę okien i drzwi  – termomodernizację;
  • na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne;
  • na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest i unieszkodliwienie azbestu;
  • na modernizację źródeł ciepła, w tym również z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej;
  • na zakup wyposażenia lokali, biur i gabinetów;
  • na zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji;
  • na zakup produktów i towarów handlowych związanych z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej.

  Kontakt:

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

  ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

  www.wfosigw.opole.pl

  Zespół Funduszy Pożyczkowych MŚP (FP)

  Bogusława Konczewska-Podsiadlik – tel. 77 45 45 891 wew. 149; e-mail: ,

  Marzena Bagińska – tel. 77 45 45 891 wew. 129; e-mail: ,

  Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150; e-mail: ,

  Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103, e-mail: ,

  Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać w siedzibie WFOŚiGW w Opolu

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15

  Szczegółowe warunki udzielania pożyczek określa „Regulamin udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw” a do spraw nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie warunki wynikające z „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

  Ulotka

  Ulotka 25%_na 10 LAT_ od 16 12 2014_02.jpeg

  więcej
 • 23-03-2015 11:15

  Konkurs

  Gmina Prudnik zgłosiła udział w Konkursie pod nazwą „Podwórko NIVEA”. Od 1 kwietnia 2015 r. podwórko przy ul. Skowrońskiego 24 bierze udział w ogólnopolskim konkursie.

  Konkursowa rywalizacja polega na aktywnym głosowaniu na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem aplikacji na stronie: www.nivea.pl/podworko.

  Codziennie każdy mieszkaniec ma możliwość oddania jednego głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa na wygraną i wspólną zabawę.

  Wygrana w konkursie zależy przede wszystkim od wspólnego zaangażowania i aktywnego głosowania przez lokalną społeczność, dlatego zachęcamy do głosowania.

  Podworko_Nivea_GRATULACJE_01.jpeg

  więcej